Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Катедра: Катедра по белодробни болести, с база за обучение Клиника по гръдна хирургия – СБАЛ по белодробни болести „Света София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Видеоасистирана торакална хирургия (конвенционална и еднопортова) – място и роля на усъвършенствания мениджмънт на малигнените плеврални изливи
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  4. Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм – външен член за МУ – София, СБАЛ по онкология-София, Клиника по химиотерапия
  5. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн
  2. доц. д-р Иван Петков Новаков, дм
Дата на защита:   20 Май 2020 г.