Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Катедра: Катедра по физикална медицина и рехабилитация
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Физикална медицина и рехабилитация при хумеро-скапуларен периартрит
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по физикална медицина и рехабилитация на  Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
  4. Доц. д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  5. Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина "Н. И. Пирогов"
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Марина Петкова Дикова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ - София
  7. Доц. д-р Живко Колев Колев, дм – външен резервен член за МУ – София, СБПЛР „Любимец“
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм
  2. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм
Дата на защита:   22 Май 2020 г.