Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия, с база за обучение Клиника по хирургия – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Предиктори за усложнения и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Проф.  д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
  4. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда
  5. Доц. д-р Антон Йорданов Тонев, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  2. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Проф.  д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
Дата на защита:   21.05.2020 г.