Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение КАИЛ – СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на позитивно крайно експираторно налягане (РЕЕР) по време на анестезия при продължителни гинекологични операции
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Силви Любчов Геогиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова-Желязкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Евелина Христова Одисеева, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
  4. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател
  5. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, дмн – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм
  2. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм
Дата на защита:   04 юни 2020 г.