Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Ролята на психо-социалните рискови фактори за акцелерация на централна и периферна атеросклероза
Научни ръководители: 1. Акад.проф.д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн
  2. Проф. д-р Лъчезар Начев Гроздински, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
  4. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  5. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн – външен резервен член за МУ – София, Втора МБАЛ
     
Рецензенти:    
  1. Акад. проф.д-р Иван Господинов Миланов, дмн
  2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн
Дата на защита:   16.09.2020 г.