Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база за обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ – ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Хормонален статус и костно здраве при девойки в пубертетно-юношеската възраст в норма и различни хипоменструални нарушения
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Милко Маринов Сираков, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
  3. Чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски
  5. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Чл. кор. проф. д-р Григор Ангелов  Горчев, дмн – външен член за МУ – София
Дата на защита:   23.09.2020 г. от 13:00 часа в аудиторията на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София