Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД 
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Неврокутанни синдроми в детска възраст – клинични изяви, диагноза и лечение 
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Венета Сашова Божинова–Чамова, дм, Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София 
Членове:    
  2. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София 
  3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София  
  4. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София 
  5. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София 
  7. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн 
  2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дм
Дата на защита:   24 септември 2020 г.