Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Катедра по гастроентерология, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД 
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Физични методи за стадиране на хроничните чернодробни заболявания
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по гастроентерология на Медицински факултет  при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София 
  3. Проф. д-р Никола Георгиев Григоров, дмн – външен член за МУ – София, Отделение по гастроентерология при УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД – София 
  4. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София, Клиника по гастроентерология 
  5. Доц. д-р Ирина Иванова Иванова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна, Клиника по гастроентерология 
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна – Клиника по гастроентерология
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм – Катедра по гастроентерология на Медицински факултет при МУ– София 
  2. Проф. д-р Никола Георгиев Григоров, дмн – Отделение по Гастроентерология, УМБАЛ по спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД – София
Дата на защита:   02 октомври 2020 г.