Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма Молекулярна биология
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Геномни и епигеномни промени при рак на ларинкса
Научни ръководители: 1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
  2. Проф. Радка Петрова Кънева, дб
     
Научно жури:    
Председател: 1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн - вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ–София
Членове:    
  2. Проф. Албена Първанова Тодорова–Георгиева, дбн – вътрешен член за МУ–София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ–София
  3. Проф. Сорен Бохос Хайрабедян, дбн – външен член за МУ-София, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН
  4. Проф. Ива Угринова Златкова, дб – външен член за МУ-София, Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“ – БАН
  5. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб – външен член за МУ – София, Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Проф. Албена Кирилова Йорданова, дб – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. Румяна Силвиева Миронова, дб – външен член за МУ–София, Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“ – БАН
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Албена Първанова Тодорова–Георгиева, дбн – вътрешен член за МУ–София
  2. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб – външен член за МУ – София
Дата на защита:   24 септември 2020 г., 11:00 часа