Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Образна диагностика
Катедра: Катедра по образна диагностика, с база за обучение Клиника по образна диагностика – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителни образни и дензитометрични изследвания на лумбалния сегмент при жени в менопаузалния преход
Научeн ръководител:   Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм – Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Научeн консултант:   Доц. д-р Пламен Радоев Попиванов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Мария Миткова Обрецова, дм – външен член за МУ – София; Медицински университет – Пловдив
  3. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варнa
  4. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София
  5. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова-Грънчарова, дм – външен член за МУ-София – Медицински институт на МВР – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика
  2. Проф. д-р Мария Миткова Обрецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Дата на защита:   16.10.2020 г.