Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. „Медицина“
Научна специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“ 
Катедра: Катедра по Анестезиология и интензивно лечение на база:  Клиника по АИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом“
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: «Спинална анестезия за цезарово сечение: влияние на техниката на пункция върху честотата на постпункционно главоболие и неуспешен спинален блок».
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Силви Любчов Геогиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – вътрешен член за МФ – МУ –София -  ОИЛНЗ – КАИЛ при УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.
Членове:    
  2. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова - Желязкова, дм – вътрешен член за МФ – МУ – София - КАИЛ – УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.
  3. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм – външен член  за – МФ - МУ – София – УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов»  – София.
  4. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, дмн - външен член за МФ – МУ – София;  Началник КАИЛ при Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
  5. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм – външен член за МФ - МУ– София – пенсионер.
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм  - външен член за МФ – МУ – София - МУ – Варна. 
  7. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – вътрешен член  за МФ – МУ – София – Началник на II НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ „Александровска“.
     
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова - Желязкова, дм 
  2. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм 
Дата на защита:   23 октомври 2020 г.