Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Обща хирургия
Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при Медицински университет – София, с база за обучение Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Актуални проблеми при инсуфициенция на анастомозата след резекция на ректума
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София.
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
  5. Проф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Дата на защита:   20 ноември 2020 г., 12:00 ч.