Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма Микробиология
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Молекулярно-генетични, микробиологични и епидемиологични аспекти на чревното носителство на карбапенемаза и широкоспектърни бета-лактамаза продуценти
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
   2. Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Райна Цветанова Гергова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  4. Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова, дмн – външен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
  5. Доц. д-р Иван Николаев Иванов, дб – външен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Таня Василева Стратева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дм – външен резервен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Райна Цветанова Гергова, дм
  2. Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева, дм
Дата на защита:   30.11.2020 г., 13.00 ч. в I-ва аудитория на ПУЦ