Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Нуклеарна медицина
Катедра: Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: „Приложение на позитронно-емисионна томография и компютърна томография (РЕТ/КТ) при тумори с неясна първична локализация”
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Валерия Христова Хаджийска, дм - Катедра по нуклеарна медицина – МФ при МУ – София,  Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм; 
Научно жури:
Председател:
1. Председател : Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм- вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на МФ-МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн  –външен член за МУ-София; Клиника по нуклеарна медицина  - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост – София;
3. Проф. д-р Марина Бориславова Гарчева-Цачева, дм – външен член за МУ-София- Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост – София;
4. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм – външен член за МУ-София, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - София;
5. Проф. д-р Жасимина Михайлова Миланова, дм – външен член за МУ-София; Военномедицинска академия - София;
Резервни членове:
6. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм вътрешен резервен член за МУ-София;
7. Проф. д-р Антония Денчева Цоневска-Балчева, дм – външен резервен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ - Токуда
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн  - външен член за МУ-София; Клиника по нуклеарна медицина  - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост – София;
2. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дмн – външен член за МУ-София, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - София;
Дата на защита:
27.05.2021г.