Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Имунология
Катедра: Катедра по биология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Роля на NK клетки в имуноонкологията и при пациенти със спермоантитела
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм
2. Доц. д-р Цветанка Петрова, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ – София
3. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева-Лазарова, дм – външен член за МУ – София, ИБИР – Българска Академия на науките
4. Проф. д-р Виктория Степан Озанян-Сарафян, дмн – външен член за МУ – София, Катедра по медицинска биология при Медицински университет – Пловдив
5. Доц. Маргарита Нешова Топашка-Анчева, дб – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:
6. Доц. Любомир Любомиров Трайков, дбф – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. Иванка Георгиева Цачева, дб – външен резервен член за МУ – София, Катедра по биохимия на Биологически факултет при СУ “Св. Климент Охридски“ – София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Виктория Степан Озанян-Сарафян, дмн
2. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева-Лазарова, дм
Дата на защита:
01.10.2021 г. от 12.00 ч. в аудитория 2 на МБК, МФ, МУ – София