Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патофизиология
Катедра: Катедра по физиология и патофизиология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Патофизиологични поведенчески отговори към хроничен и социален стрес при плъхове и повлияването им с мезембринови алкалоиди
Научни ръководители:
1. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм
2. Доц. Даниела Маринова Пехливанова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн – вътрешен член за МУ- София, Kатедра по неврология на Медицински факултет при МУ- София
Членове:
2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм – вътрешен член за МУ- София, Катедра по епидемиология и хигиена на Медицински факултет при МУ- София
3. Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна 
4. Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова-Лакова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
5. Доц. д-р Камелия Жечкова Братоева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна 
Резервни членове:
6. Доц. д-р Жоржета Стоянова Бочева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм – външен резервен член за МУ-София, Катедра по хигиена – Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн
2. Доц. д-р Камелия Жечкова Братоева, дм
Дата на защита:
12.10.2021 г. в Катедра по физиология и патофизиология