Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Генетика
Катедра: Катедра по медицинска генетика
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: МикроРНК експресионен профил на ендометриоза в различен стадий
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм
2. Акад.проф. д-р Драга Тончева, дм, дбн
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ –София
3. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
4. Доц. д-р Радослава Василева Въжарова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
5. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Резервни членове:
6. Проф. Алексей Славков Савов, дб – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. Върбан Стоянов Ганев, дбн – външен резервен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Рецензенти:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм
2. Доц. д-р Радослава Василева Въжарова, дм
Дата на защита:
15.12.2021 г. от 14.00 часа в семинарната зала на 14 етаж на СБАЛАГ „Майчин дом“ или онлайн в зависимост от епидемичната обстановка.