Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по интензивно лечение на нервни болести – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Интракраниални стенози – диагностика, клинични характеристики терапевтично поведение
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн
2. Доц. д-р Мириам Р. Хелднер от Клиника по неврология, Inselspital, Берн, Швейцария
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм – вътрешен член за МУ-София; Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ-София; пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ – София; пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София
5. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн – външен член за МУ-София; Военномедицинска академия – София
Резервни членове:
6. Доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София 
7. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм – външен резервен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник-Токуда
Рецензенти:
1. Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм 
2. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн
Дата на защита:
20.12.2021 г. в Аудитория на Клиника по неврология, УМБАЛ ,,Александровска“ или онлайн в зависимост от епидемичната обстановка.