Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база на обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Александровска”- ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: „Оценка на морфологичната характеристика на каротидни стенози с IVUS – виртуална хистология”.
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Добрин.Василев 
2. Доц. д-р Кирил Карамфилов
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Рая Стефанова Иванова, дм  –  вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм –  вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София 
3. проф. д-р Иво Спасов Петров, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
4. проф. д-р Иван Томов Груев, дм външен член за МУ – София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис 3” - София
5. проф. д-р Милена Станева Станева, дм-  външен член за МУ – София Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Резервни членове:
6. проф. д-р Емил Иванов Манов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед.
7. проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм – външен резервен член за МУ – София, Военномедицинска академия, които става редовен при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен за МУ – София член на журито.
Рецензенти:
1. проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм –  вътрешен член за МУ – София, 
2. проф. д-р Иво Спасов Петров, дмн – външен член за МУ 
Дата на защита:
26.01.2022 г