Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Фармакологични, генетични и генно-експресионни проучвания на глюкозната хомеостаза и захарен диабет тип 2
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Павлина Ангелова Гатева, дм
2. Проф. д-р Иванка Исталианова Димова, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – външен член за МУ – София, Българска академия на науките
4. Проф. д-р Маргарита Димитрова Апостолова, дб – външен член за МУ – София, Българска академия на науките
5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по физиология и патофизиология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински факултет при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн
2.Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм


Дата на защита:
30.05.2022 г. от 11.00 ч. в онлайн платформата Google Meet