Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Катедра: Катедра по физикална медицина и рехабилитация, с база за обучение – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителен анализ между магнитотерапия и ултрафонофореза спрямо плацебо и профилактични указания при синдрома на карпалния канал
Научeн ръководител:
1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ – София 
Членове:
2. Проф. д-р Тройчо Динев Троев, дмн – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
3. Проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
4. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
5. Доц. д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ “Лозенец”
Резервни членове:
6. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм – външен  член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм
2. Проф. д-р Тройчо Динев Троев, дмн
Дата на защита:
21.06.2022г., 14:00 ч., зала № 8 на ФОЗ, ул. Бяло море 8 (в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София).