Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология, с база за обучение Лаборатория по клинична имунология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Мезенхимни стволови клетки и ролята им в имунорегулацията
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Снежина Михайлова Кандиларова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. Андрей Иванов Чорбанов, дб – външен за МУ – София, Българска академия на науките
4. Доц. Милена Сергеева Мурджева-Андонова, дб – външен за МУ – София, Българска академия на науките
5. Доц. Иванка Георгиева Цачева, дб – външен за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:
6. Проф. д-р Иванка Исталианова Димова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. Цветелина Павлова Велева-Орешкова – външен резервен член за МУ – София, Българска академия на науките
Рецензенти:
1. Доц. д-р Снежина Михайлова Кандиларова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
2. Проф. Андрей Иванов Чорбанов, дб – външен за МУ – София, Българска академия на науките
Дата на защита:
30.06.2022 год. от 12:00 часа в Аула, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София, бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ 15.