Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Катедра: Катедра по физикална медицина и рехабилитация
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Физикална медицина и рехабилитация при деца с церебрални двигателни нарушения
Научeн ръководител:
1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
3. Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
4. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
5. Доц. д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Лозенец“
Резервни членове:
6. Доц. д-р Любина Запрянова Веселинова, дм – външен резервен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
7. Проф. д-р Мая Стефанова Кръстанова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:
1. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дм
2. Проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
Дата на защита:
24.06.2022 г.