Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:

Ендокринология

Катедра: Катедра по ендокринология
Факултет: Медицински Факултет  
Тема на дисертационния труд:

Диабетно стъпало – превенция и специфични диагностични маркери.

Научни ръководители:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн
Научно жури:
Председател:

1.Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София;

Членове:
2. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм -  вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София;
3.Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив;
4.Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен;
5. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет - Варна;
Резервни членове:
6. Доц. д-р Александър Димитров Шинков, дм - вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София;
7.Проф. д-р Кирил Христов Христозов, дм - външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна;
Рецензенти:
1. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм -  вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София;
2.Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет-Пловдив;
Дата на защита:
07.07.2022 г. в учебната зала на УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев“ ЕАД, етаж 11 от 11,00 часа;