Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по спешна медицина, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Ехокардиографски предиктори за рецидивиращо предсърдно мъждене
Научeн ръководител:
1. Чл.-кор. проф. д-р Асен Рачев Гудев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Елена Тодорова Кинова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по спешна медицина на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ –София
3. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм – външен член за МУ – София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ – София
4. Проф. д-р Найденка Иванова Златарева-Гронкова, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
5. Доц. д-р Васил Бориславов Трайков, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“
Резервни членове:
6. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Елена Тодорова Кинова дм
2. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм
Дата на защита:
12.07.2022 г.