Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология, с база за обучение Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания – УСБАЛ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД 
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Ефективност на кортикостероидното лечение и телегаматерапията на орбити при пациенти с тиреоид-асоциирана офталмопатия (ТАО)”
Научeн ръководител:
1. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн - вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Кирил Христов Христозов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
4. Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
5. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София
Резервни членове:
6. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн
2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм
Дата на защита:
14.07.2022 г. в учебната зала на УСБАЛ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД, етаж 11 от 12,00 часа.