Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология, с база за обучение Клиника по диабетология – УСБАЛ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Метаболитни отклонения при захарен диабет тип 1
Научен ръководител:
1. Чл.-кор. проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн 
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Александър Димитров Шинков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
4. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
5. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:
6. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм - външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:
1. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм
2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм
Дата на защита:
17.11.2022 г. в учебната зала на УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев“ ЕАД, етаж 11 от 12,00 часа