Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Интраоперативно електрофизиологично картиране и мониториране на централната мозъчна област и пирамидния път при супратенториални неврохирургични интервенции под обща анестезия
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-p Кирил Василев Романски, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-p Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София
5. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
6. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм
2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм
Дата на защита:
12.12.2022 г. от 14:00 часа в Аудиторията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД