Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Нефрология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база на обучение УМБАЛ „Свeти ИванРилски”
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Диагностични и прогностични стойности на някои биохимични и инструментални маркери за хронична бъбречна увреда
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Милена Красимирова Николова-Влахова, дм, вътрешен член за  МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм – ъншен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
4. Доц. д-р Добрин Николаев Паскалев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
5. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св.Климент Охридски”
Резервни членове:
6. Доц. д-р Васил Венциславов Василев, дм - вътрешен резервен член за МУ-София
7. Проф. д-р Светла Василева Стайкова, дмн - външен резервен член за МУ-София 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн
2. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм
Дата на защита:
14.12.2022 г.