Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по ендокринология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Нови биомаркери и анализ на връзката им с клинични, метаболитни и хормонални показатели при пациенти със синдром на поликистозни яйчници
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Антоанета Трифонова Гатева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София 
Членове:
2. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм – вътрешен член за МУ–София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ–София, Медицински университет – Пловдив
4. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм – външен член за МУ–София, Медицински институт на МВР – София
5. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм – външен член за МУ–София,  Медицински университет – Плевен
Резервни членове:
6. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Антоанета Трифонова Гатева, дм
2. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм
Дата на защита:
14.12.2022 г.