Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Усложнения в спиналната хирургия – регистрация и обсъждане в контекста на безопасността на пациента
Научен ръководител:
1. Проф. Васил Христов Каракостов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
4. Проф. д-р Христо Богданов Желязков – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
5. Доц. д-р Константин Александров Узунов, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И. Пирогов“
Резервни членове:
1. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
2. Доц. д-р Иво Инков Кехайов, дм– външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм 
2. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм
Дата на защита:
11.04.2023 г. от 14:00 ч. в аулата на “Св. Иван Рилски” ЕАД