Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Урология
Катедра: Катедра по урология, с база за обучение Клиника по урология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Прогностични фактори, функционални и онкологични резултати след радикална лапароскопска простатектомия
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм
2. Проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Васил Дианов Василев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
4. Проф. д-р Николай Христов Колев, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
5. Проф. д-р Деян Анакиевски, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – външен резервен член за МУ-София, УСБАЛ по онкология – ЕАД, София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм
2. Проф. д-р Николай Христов Колев, дм
Дата на защита:
07.04.2023год.