Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Имунопатология и алергология
Катедра: Катедра по алергология, с база за обучение Клиника по алергология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Участие на болестите на горните дихателни пътища в диференциалната диагноза на бронхиалната астма
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Мария Тончева Стаевска, дм
2. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
4. Доц. д-р Динко Генчев Вълев, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна 
5. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм – външен член за МУ-София, Национален център по заразни и паразитни болести 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
2. Доц. д-р Ваня Маринова Цветкова–Вичева, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:
1. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова–Николова, дм 
2. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дмн 
Дата на защита:
12.04.2023 г. в зала 1 на КПВБ – УМБАЛ”Александровска”.