Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: Дентална орална и лицево-челюстна хирургия
Катедра: Катедра по дентална орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална орална и лицево-челюстна хирургия
Кандидати: 1. д-р Зорница Господинова Михайлова
  2. д-р Евгений Алексиев Петков