Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина 
Научна специалност: Обществено дентално здраве
Катедра: Катедра по Обществено дентално здраве
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: 1. д-р Петър Георгиев Божинов, доктор
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Красимира Борисова Янева - Рибагин, дм – от академичния състав на МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор – Факултет по дентална медицина, МУ – София– вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, доктор, ДН – Факултет по Обществено здраве, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. д-р Нина Михайлова Мусурлиева, доктор - Факултет по Обществено здраве,  МУ – Пловдив – външен член за МУ-София;
5. Доц. д-р Цонка Митева Митева-Катранджиева, доктор - Факултет по Обществено здраве, МУ - Пловдив – външен член за МУ-София;
6. Проф. Д-р Мария Стойкова Братойчева, доктор - Факултет по Обществено здраве, МУ – Пловдив – външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Наталия Василевна Ушева, доктор - Факултет по Обществено здраве, МУ- Варна – външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, доктор, ДН - Факултет по дентална медицина, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
9. Проф. д-р Румен  Стефанов Стефанов, доктор - Факултет по Обществено здраве, МУ – Пловдив – външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор 
2. Проф. Д-р Мария Стойкова Братойчева, доктор
Дата на защита:
11 май 2022 г. – 11.00 ч., 2 етаж, Заседателна зала, Факултет по дентална медицина