Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Катедра по Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: 1.Гл. ас. Мария Стефанова Камушева, дф