Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакогнозия и фитохимия
Катедра: Катедра по Фармакогнозия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Гл. ас. Златина Красимирова Коканова-Недялкова, дф
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. Проф. Илина Николаева Кръстева, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. Проф. Екатерина Кръстева Кожухарова, дбн -  вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. Проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
5. Проф. Ренета Александрова Тошкова, дб – външен член за МУ-София, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН; 
6. Проф. Милена Петкова Попова, дх – външен член за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН;
7. Проф. Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова, дх – външен член за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН.
Резервни членове:
8. Проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. Доц. Боряна Стойкова Трушева, дх – външен резервен член за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН.
Рецензенти:
1. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн
2. проф. Милена Петкова Попова, дх 
Дата на защита:
16 май 2022 г., 12:00 часа, Фармацевтичен факултет.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност:  
Катедра: Химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Гл. ас. Марияна Димитрова Атанасова, дх
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Ирини Атанас Дойчинова-Цекова, дхн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;     
Членове:
2. Доц. Цветанка Добрева Живкова, дх – вътрешен член за МУ-София, катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. Доц. Иван Димитров Димитров, дх -  вътрешен член за МУ-София, катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. Проф. Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
5. Чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн – външен член за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН;
6. Проф. Иванка Милошева Цаковска, дб – външен член за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН;
7. Проф. Анела Николова Иванова, дх – външен член за МУ-София, Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“.
Резервни членове:
8. Проф. Адриана Георгиева Бакалова, дх – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. Проф. Васил Драгомиров Симеонов, дхн – външен резервен член за МУ-София, Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“.
Рецензенти:
1. доц. Цветанка Добрева Живкова, дх
2. проф. Иванка Милошева Цаковска, дб     
Дата на защита:
30 ноември 2021 г., 15:00 часа, Фармацевтичен факултет.