Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Технология на лекарствените форми и биофармация
Катедра: Катедра по Технология на лекарствените средства и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: Гл. ас. Борислав Станиславов Цанков, дф