Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: катедра „Здравни грижи ” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца при МУ-София
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Галя Трендафилова Янкова, дм

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: катедра „Здравни грижи ” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца при МУ-София
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Калина Стефанова Стефанова, дм