Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка / вкл. Методика на ЛФК/
Катедра: Катедра по кинезитерапия
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Кандидати: Даниела Иванова Попова, доктор
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Иван Христов Мазнев, дм  -   НСА „Васил Левски“ -  външен член за  МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Давид Руменов Кънчев, доктор -   вътрешен член за  МУ-София, катедра „Кинезитерапия” на ФОЗ
  3. Проф. Даниела Тодорова Любенова, доктор – НСА „Васил Левски“ -  външен член за  МУ-София
  4. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дм – НСА „Васил Левски“ -  външен член за  МУ-София
  5. Доц. Мариела Радославова Филипова, доктор - ЮЗУ - външен член за  МУ-София
  6. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор – НСА „Васил Левски“ -  външен член за  МУ-София
  7. Доц. Кристин Людмилова Григорова - Петрова, доктор – НСА „Васил Левски“ -  външен член за  МУ-София
     
Резервни членове: 1.  Проф.д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – Катедра по превантивна медицина на ФОЗ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  2. Доц. Гергана Бончева Ненова, дн – МУ-Варна, външен член за МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Даниела Тодорова Любенова, доктор – НСА „Васил Левски“ -  външен член за  МУ-София
  2. Доц. Кристин Людмилова Григорова - Петрова, доктор – НСА „Васил Левски“ -  външен член за  МУ-София
Дата на конкурса:   06.10.2020г. – 13.00ч. - на ул. Гургулят № 1 / сградата на НСА /

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
За нуждите на МК «Йорданка Филаретова»
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Кандидати:  Д-р Дончо Николов Етугов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева,дм – Катедра по Дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ-София - вътрешен член за МУ-София,;
Членове:    
  2. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм- Катедра по Дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ-София - вътрешен член за МУ-София, ;
  3. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – Катедра по Дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ-София - вътрешен член за МУ-София,;
  4. Доц. д-р.Любомир Асенов Дурмишев, дм – Катедра по Дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ-София - вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов – МУ-Плевен - външен член за МУ-София
  6. Доц. д-р Янко Манолов Попов- УМАЛСМ „Пирогов“. - външен член за МУ-София,
  7. Проф. д-р  Христо Петров Добрев,дм – МУ-Пловдив - външен резервен член за МУ-София, на мястото на доц.д-р Ивелина Аспарухова Йорданова-Василева,
     
Резервни членове: 1.  Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – Директор на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева,дм – Катедра по Дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ-София - вътрешен член за МУ-София,;
  2. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов – МУ-Плевен - външен член за МУ-София
Дата на конкурса:   05.10.2020г. – 10.00ч. – УМБАЛ „Александровска“ – Клиника по дерматология и венерология

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Превантивна медицина ” 
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Кандидати: гл. ас. Емилиан Николаев Радев, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – Катедра по превантивна медицина на Факултет по обществено здраве при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Полина Ангелова Балканска, дм – Директор на ДЕОС при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено здраве при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  4. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – Катедра по икономика на здравеопазването на Факултет по обществено здраве при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен член за МУ-София
  6. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ – външен член за МУ-София
  7. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – Медицински университет – П ловдив – външен член за МУ-София
     
Резервни членове: 1.  Доц. д-р Фанка Тошева Рибарова, дб – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен член за МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – Катедра по превантивна медицина на ФОЗ при МУ-София –  вътрешен член за  МУ-София
  2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов , дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен член за МУ-София
Дата на конкурса:   02.10.2020 г. – 12.00 ч. – ФОЗ