Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Оценка на здравните технологии”
Факултет: Факултет по обществено здраве при МУ – София 
Кандидати: Д-р Борислав Николаев Борисов, дмн
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Антония Йорданова Янакиева, дм - вътрешен член за МУ-София, к-ра оценка на здравните технологии на ФОЗ
Членове:    
  2. Проф. Асена Христова Стоименова, дм – вътрешен член за  МУ-София, к-ра Здравна политика и мениджмънт на ФОЗ
  3. Проф.д-р Тодор Димитров Черкезов , дм - вътрешен член за  МУ-София, катедра Здравна политика и мениджмънт на ФОЗ
  4. Проф.д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ – София
  5. Проф.д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн – външен член за МУ – София, ВМА
  6. Проф.д-р Христо Стоянов Бозов, дм - външен член за МУ – София, Декан на ФОЗЗГ ''проф. Асен Златаров'' - Бургас
  7. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  8. Доц. Стефан Колев Великов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Оценка на здравните технологии” на ФОЗ
  9. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ - София, пенсиониран преподавател
Рецензенти:    
  1. Проф. Асена Христова Стоименова, дм – вътрешен член за  МУ-София, к-ра Здравна политика и мениджмънт на ФОЗ
  2. Проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн – външен член за МУ – София, ВМА
Дата на конкурса:   21.10.2019г. – 15.00ч. - ФОЗ