Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра „Кинезитерапия”
Факултет: Факултет по обществено здраве при МУ – София 
Кандидати: гл.ас. д-р Георги Петров Ангов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Акад.проф.д-р  Лъчезар Динчов Трайков, дмн -   вътрешен член за  МУ-София, катедра „Неврология” на МФ при МУ-София
Членове:    
  2. проф.д-р Димитър Богданов Масларов, дмн  -   вътрешен член за  МУ-София, МФ, МК при МУ-София
  3. доц. д-р Шима Мехрабиан - Спасова, дм – вътрешен член за  МУ-София, катедра „Неврология” на МФ при МУ-София
  4. доц.д-р Милена Миланова Миланова, дм - вътрешен член за  МУ-София, катедра „Неврология” на МФ при МУ-София
  5. проф.д-р Красимир Розенов Генов , дмн – външен член за  МУ-София, ВМА
  6. проф.д-р Иван Николаев Стайков  , дм – външен член за  МУ-София, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда
  7. доц.д-р Марко Георгиев Клисурски, дм – външен член за  МУ-София, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда
     
Резервни членове: 1.  Проф. д-р Пламен Цветанов Георгиев, дмн - Филиал "Проф. д-р Иван Митев" Враца - вътрешен резервен член за МУ-София 
  2. Доц. д-р Иво Радослав Райчев, дм - Шуменски университет - външен резервен член за МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Акад.проф.д-р  Лъчезар Динчов Трайков, дмн -   вътрешен член за  МУ-София, катедра „Неврология” на МФ при МУ-София
  2. проф.д-р Димитър Богданов Масларов, дмн  -   вътрешен член за  МУ-София, МФ, МК при МУ-София
Дата на конкурса:   07.04.2020г. – 12.30ч. - ФОЗ