Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидат: Гл.ас. д-р Галинка Иванова Павлова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм  -   Декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за  МУ-София
Членове:
2. Проф. д- р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм -    Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за  МУ-София
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за  МУ-София
6. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за  МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – Катедра по икономика на здравеопазването на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София – вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм Тракийски университет – Ст. Загора, външен резервен член за  МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм -    катедра „Здравна политика и мениджмънт
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
Дата на защита:
20.07.2021г. – 11.00ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн"

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидат: Гл.ас. д-р Вълчин Стоянов Гаров, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм  -   Декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за  МУ-София
Членове:
2. Проф. д- р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм -    Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
4. Доц. д-р Светослав Живков Гаров, дм – катедра „Медицинска педагогика” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за  МУ-София
5. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за  МУ-София
6. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за  МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за  МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София – вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен резервен член за  МУ-София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Светослав Живков Гаров, дм – катедра „Медицинска педагогика” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за  МУ-София
2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
Дата на защита:
20.07.2021г. – 12.00ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн"

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидат: Гл. ас. д-р Димитър Стефанов Гугутков, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – Декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за  МУ-София
Членове:
2. Проф. д- р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм -    катедра „Здравна политика и мениджмънт, вътрешен член за МУ-София
4. Доц. д-р Светослав Живков Гаров, дм – катедра „Медицинска педагогика” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за  МУ-София
5. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
6. Проф. д-р Мария  Анастасова Семерджиева - Филипова, дм – Декан на ФОЗ при МУ-Пловдив, външен член за  МУ-София
7. Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм – Университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас“, външен член за  МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София – вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен резервен член за  МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм -    катедра „Здравна политика и мениджмънт” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за  МУ-София
2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
Дата на защита:
06.07.2021г. – 15.30 ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи”
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидат: Гл. ас. д-р Ангел Йорданов Енчев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – Декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за  МУ-София
Членове:
2. Проф. д- р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
3. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – катедра „Здравни грижи” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за  МУ-София
4. Доц. д-р Светослав Живков Гаров, дм – катедра „Медицинска педагогика” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за  МУ-София
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
6. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. Пепа Рашкова Бикова - Иванова, дм – Катедра по здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София – вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – Тракийски университет-Ст. Загора – външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Светослав Живков Гаров, дм – Катедра „Медицинска педагогика” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за  МУ-София
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години - външен член за  МУ-София
Дата на защита:
06.07.2021г. – 15.00ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“