Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицинa
Научна специалност: Инфекциозни заболявания
Катедра: Kатедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:    
  2. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм - Катедра по епидемиология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
  3. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дм – МУ-Пловдив – външен член за МУ-София;
  4. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм – МУ-Пловдив – външен член за МУ-София;
  5. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм – МУ-Плевен – външен член за МУ-София;
  6. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова - Върбанова, дм – Тракийски Университет – Стара Загора – външен член за МУ-София;
  7. Проф. д-р Маргарита Димова Господинова - Близнакова, дм – МУ-Варна – външен член за МУ-София;
Резервeн член:    
  8. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова - Минева, дм – Катедра по епидемиология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм – МУ-Плевен – външен член за МУ-София;
  2. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дм – МУ-Пловдив – външен член за МУ-София;
Дата на конкурса:   Дата на конкурса: заключително заседание на 13.04.2020 г. в 14.00 СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ АД, Северен павилион, ет, 2, Учебна зала 2.