Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Акушерство и гинекология

Катедра: Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София 
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Весела Иванова Карамишева
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм – Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
4. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“ - външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
7. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм – Катедра по акушерство и гинекология, МФ- МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
9. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн – МУ-Плевен - външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член 
2. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – външен член
Дата на защита:
26.05.2021 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Педиатрия

Катедра: Катедра по педиатрия – Клиника по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф.Иван Митев”  
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Димитър Любомиров Русинов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц.д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко,дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов,дм - Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
4. Доц.д-р Елисавета Милкова Стефанова,дм- Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София; 
5. Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева,дм - НКБ- външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм - МУ - Пловдив - външен член за МУ-София;
7. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дм - МУ - Плевен - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц.д-р Даниел Илиев Илиев, дм –Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
9. Доц.д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм- МУ-Варна – външен член за МУ- София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова дм
2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко,дм
Дата на защита:
10.05.2021 год.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Педиатрия

Катедра: Катедра по Педиатрия – Клиника по ендокринология,диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Маргарита Алексиева Аршинкова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова,дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
3. Доц. д-р Радка Савова Христова,дм - Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
4. Проф.д-р Виолета Михова Йотова,дмн- МУ- Варна– външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев,дм - МУ- Пловдив -  външен член за МУ-София;
6. Доц.д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева,дм - МУ - Пловдив - външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, дм - МУ - Плевен - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф.д-р Стефан Недев Стефанов, дм –Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм- СУ „Св.Климент Охридски – външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова, дм
2. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева ,дм
Дата на защита:
11.05.2021 год.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Патофизиология

Катедра: Катедра по патофизиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Христина Христова Ночева-Димитрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – БАН – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн
  2. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм
Дата на конкурса:   24.09.2020 г.