Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Мария Величкова Юнакова
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р  Алексей Славков Савов, дб – Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
4. Проф. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм – Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ – Пловдив -  външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дм - МУ - Плевен - външен член за МУ-София;
7. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – СУ „Св. Климент Охидски“ - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм – Катедра по акушерство и гинекология на МФ на МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
9. Проф. д-р Таня Николова Тимева, дм – Русенски университет „Ангел Кънчев“– външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член
2. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – външен член
Дата на защита:
20.09.2022г.