Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести
Катедра: Катедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. д-р Милена Красимирова Николова - Влахова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн – професор към КВБ, МФ, МУ-София, вътрешен за МУ-София. 
Членове:
2. Проф. Д-р Зоя Ангелова Спасова, дм - професор към Катедрата по Вътрешни болести, МФ, МУ-София, вътрешен член за МУ-София. 
3. Проф. Д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм – доцент към Катедрата по Вътрешни болести, МФ, МУ-София, вътрешен член за МУ-София. 
4. Проф. Д-р Мария Миткова Орбецова (Фейзуллова), дм – професор към МУ-Пловдив, външен член за МУ-София.
5. Проф. Д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – професор към КВБ, МУ-София, пенсионер повече от 5 г., външен член за МУ-София.
6. Проф. Д-р Васил Величков Тодоров, дмн – професор към МУ-Плевен, външен член за МУ-София.
7. Проф. Д-р Иван Томов Груев, дм – професор към Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", София, МФ, МУ-Софиа, външен член за МУ-София. 
Резервни членове:
8. Проф. Д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, дм – професор към КВБ, МУ-София, вътрешен член за МУ-София. 
9. Проф. Д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – професор към МФ, Тракийски Университет – Стара Загора, външен член за МУ-София. 
10. Доц. Д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – доцент към, МФ, Тракийски Университет – Стара Загора, външен член за МУ-София. 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн
2. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн
Дата на защита:
01.06.2022г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести
Катедра:

Катедра по вътрешни болести

Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Вера Начева Карамфилова, дм
Научно жури:
Председател:

1. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов , дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София;

Членове:

2. Проф.д-р Борис Илиев Богов , дм – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.

3. Проф. д-Красимир Антонов Антонов, дмн – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.

4. Доц. д-р Рая Стефанова Иванова, дм - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.

5. Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм – НКБ - външен член за МУ- София
6. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм - МУ- Плевен- вършен член за МУ- София
7. Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм - Тракийски Университет Стара Загора - външен член за МУ- София
Резервни членове:
8. проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.
9. проф. д-р Кирил Христов Христозов, дмн - МУ- Варна - външен член за МУ - София
Рецензенти:
1. проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
2. проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм
Дата на конкурса:

25.05.2022 г, 14.00 часа, Катедра по вътрешни болести, МУ, МФ, София

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Имунопатология и алергология”
Катедра: Катедра по алергология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Анна Димитрова Валериева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева - Генова, дм
Членове:
2. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по аллергология към  МУ – София – вътрешен член за МУ – София
3. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм – Катедра по дерматология и венерология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София
4. Доц. Д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм – Катедра по дерматология и венерология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София
5. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ - София
6. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм – НЦЗПБ – външен член за МУ – София
7. Доц. д-р Милена Димитрова Енчева, дм – ВМА - външен член за МУ - София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Алексей Славков Славов, дб – Катедра по акушерство и гинекология на МФ – София – вътрешен член за МУ – София
9. Проф. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дмн – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда – външен член  за МУ - София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по аллергология към  МУ – София – вътрешен член за МУ – София
2. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм – Катедра по дерматология и венерология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София
Дата на защита:
10.05.2022г.
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Паразитология и хелминтология
Катедра: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Валери Рангелов Велев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина - вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн, МФ на МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина - вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, МФ на МУ-София, Катедра по епидемиология и хигиена- вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Райна Цветанова Гергова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по медицинска микробиология - вътрешен член за МУ-София
5. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дмн, Отдел Паразитология, НЦЗПБ, външен член за МУ-София
6. Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб, Отдел Паразитология, НЦЗПБ, външен член за МУ-София
7. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб, ИЕМПАМ, БАН, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по биология - вътрешен член за МУ-София
9. Доц. д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб, дм, НЦЗПБ,  външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн
2. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дмн
Дата на защита:
30.06.2021г

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Патофизиология

Катедра: Катедра по патофизиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Христина Христова Ночева-Димитрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – БАН – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн
  2. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм
Дата на конкурса:   24.09.2020 г.