Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична лаборатория
Катедра: Клинична лаборатория и клинична имунология, на база УМБАЛ ''Александровска''
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова, дм