Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по oфталмология, Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Александър Хуго Оскар, дм
Научно жури:    
Председател: 1. 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм – Катедра по офталмология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ - София
Членове:    
  2. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – Катедра по неврология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ-София
  4. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – Военномедицинска Академия София /ВМА/-външен член за МУ – София
  5. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – Болница „Визус” - външен член за МУ – София
  6. Доц. д-р Зорница Иванова Златарова, дм – Медицински университет – Варна – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Цветомир Иванов Димитров, дм –І МБАЛ– външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм - Военномедицинска Академия София/ВМА/– външен член за МУ – София
  9. Доц. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм – Медицински университет – Пловдив – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм
  2. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн
Дата на конкурса:   10.09.2018 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична лаборатория
Катедра: Клинична лаборатория и клинична имунология, на база УМБАЛ ''Александровска''
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова, дм