Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Катедра: Катедра по образна диагностика
Факултет: Медицински факултет
Кандидати:  Д-р Пламен Георгиев Гецов, дм
Научно жури:
Председател:
1.Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм – Катедра по образна диагностика МФ, МУ - София – вътрешен член за МУ – София;
Членове:
2.Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – Катедра по образна диагностика на МФ-МУ-София, вътрешен член за МУ – София;
3.Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм- Катедра по гастроентерология на МФ към МУ-София- вътрешен член  за МУ – София;
4.Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм –Ръководител катедра по образна диагностика- МУ – Плевен – външен член за МУ – София; 
5.Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА-София – външен член за МУ-София; 
6.Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова-Грънчарова, дм –МИ на МВР - външен член за МУ- София;
7.Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова – Тричкова, дм – МУ-Пловдив - външен член за МУ- София;
Резервни членове:
8.Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, дм – Катедра по гастроентерология към МУ – София – вътрешен резервен член за МУ-София;
9.Доц. д-р Николета Иванова Трайкова - Джамбазова, дм -МУ – Пловдив – външен резервен член за МУ-София;
Рецензенти:
1.Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дмн
2.Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм
Дата на защита:
18.03.2021 г
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Неврохирургия

Катедра: Катедра по неврохирургия
Факултет: Медицински факултет
  1. д-р Асен Ангелов Хаджиянев  
Кандидати:  2. д-р Красимир Цветков Минкин 
  3. д-р Дилян Валентинов Фердинандов 
Научно жури:
Председател:
1.Доц. д-р Асен Венциславов Бусарски,дм. Катедра по неврохирургия на МФ към МУ-София –вътрешен член за МУ–София.
Членове:
2..Доц. д-р Васил Христов Каракостов,дм. Катедра по неврохирургия на МФ към МУ-София –вътрешен член за МУ–София.
3.Проф. д-р Николай Стефанов Габровски,дмн. Катедра по спешна медицина на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София.
4.Проф. д-р Христо Богданов Желязков,дм. МУ-Пловдив – външен член за МУ-София.
5.Проф. д-р Явор Петков Енчев,дмн. МУ-Варна – външен член за МУ-София.
6.Проф. д-р Кирил Василев Романски,дм. Пенсионер – външен член за МУ-софия.
7.Проф. д-р Светослав Калчев Калевски,дм. Му-Варна – външен член за МУ-София.
Резервни членове:
8.Доц. д-р Тихомир Николов Ефтимов,дм. ВМА- външен член за МУ-София. 
9.Доц. Владимир Стефанов Наков ,дм.  Аджибадем Сити  Клиник – болница  Токуда- външен член за МУ-София.
Рецензенти:
1.Проф.Д-р Николай Стефанов Габровски ,дмн. Катедра по спешна медицина на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София.
2.Проф.Д-р.Кирил Василев Романски,дмн Пенсионер – външен член за МУ-София.
Дата на защита:
12.03.2021 г

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

„Белодробни болести“

Катедра: Катедра по белодробни болести 
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: д-р Евгени Витков Меков, дм
Научно жури:
Председател:
1.Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ-София, Ръководител Катедра по белодробни болести при МФ на МУ-София;
Членове:
2.Доц. д-р Росен Емилов Петков, дм – вътрешен за МУ-София, хабилитиран преподавател към КББ на МФ при МУ-София.
3.Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм  - вътрешен член за МУ-София, към КББ на МФ при МУ-София.
4.Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм   - вътрешен член за МУ-София, Катедра пропедевтика на вътрешните болести при МФ на МУ-София с база УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
5.Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – външен член за МУ-София, Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив.
6.Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм - външен за МУ-София, хабилитиран преподавател в МУ-Плевен. 
7.Доц. д-р Димо Митев Димов, дм - външен за МУ-София, хабилитиран преподавател в Тракийски университет, УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», гр. Ст. Загора.
Резервни членове:
8.Доц. д-р Ваня Милошева Юрукова, дм - вътрешен за МУ-София, хабилитиран преподавател към КББ на МФ при МУ-София.
9.Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, дм - външен за МУ-София, хабилитиран преподавател в МУ-Варна.
Рецензенти:
1.Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм
2.Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм
Дата на защита:
01 Март 2021 г., от 14.00 ч.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Патофизиология

Катедра: Катедра по патофизиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Христина Христова Ночева-Димитрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – БАН – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн
  2. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм
Дата на конкурса:   24.09.2020 г.