Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Патофизиология

Катедра: Катедра по патофизиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Христина Христова Ночева-Димитрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – БАН – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн
  2. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм
Дата на конкурса:   24.09.2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Оториноларингология

Катедра: Катедра по ушни, носни и гърлени болести, на база Клиника по УНГ болести при УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Тодор Мирославов Попов, дм
Научно жури:    
Председател: 1.

Проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм - Медицински университет - Пловдив - външен член за МУ - София;

Членове:    
  2. Проф.д-р Диляна Вичева Вичева, дм - Медицински университет - Пловдив -външен член за МУ - София;
  3. Проф.д-р Валентин Костов Стоянов, дм - Тракийски университет - Стара Загора -външен член за МУ - София;
  4. Проф.д-р Илиан Йорданов Дойков, дм - Медицински университет - Пловдив -външен член за МУ - София;
  5. Доц.д-р Александър Вълков Вълков, дм - Медицински университет - Плевен -външен член за МУ - София;
  6. Доц.д-р Стефан Веселинов Стоянов, дм - МИ на МВР - външен член за МУ -София;
  7. Доц.д-р Марио Петров Милков, дм - Медицински университет - Варна -външен член за МУ - София;
Резервeн член:    
  8. Проф.д-р Спас Стефанов Консулов, дм - Медицински университет - Пловдив -външен член за МУ - София;
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм
  2. Проф.д-р Диляна Вичева Вичева, дм
Дата на конкурса:   25.09.2020 г. в 13.00 ч., Лекционната зала на Катедрата по УНГ болести УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ"