Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, на база УМБАЛ „Александровска"
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. д-р Стефан Найденов Найденов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – Катедра пропедевтика на вътрешните болести на  Медицински факултет към Медицински университет – София – вътрешен член
Членове:    
  2. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова– Лазарова,дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет към Медицински университет – София – вътрешен член
  3. Проф. д-р Юлия Борисова Македонска Джоргова, дм - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет към Медицински университет – София– вътрешен член
  4. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм - Медицински факултет; Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна“ – София– вътрешен член
  5. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм - УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД – София – външен член
  6. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева  – Господинова, дм – МУ – Плевен – външен член
  7. Доц. д-р Иван Томов Груев, дм – Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” – външен член
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова – Николова, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет към Медицински университет – София -вътрешен член
  9. Проф. д-р Чавдар Николов Шалганов, дм – Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" (МБАЛ "НКБ")– вътрешен член
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
  2. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм
Дата на конкурса:   11.09.2019г. от 12:00 часа, в заседателната зала на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска” ЕАД,  Медицински университет – София , бул. Георги Софийски”№1.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Станислава Костова Иванова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ - София
Членове:    
  2. Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм – Катедра по офталмология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – Катедра по неврология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ-София
  4. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София - външен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн – МУ-Варна - външен член за МУ – София
  6. Проф. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, дмн – МУ-Варна – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Наталия Христова Петкова-Влахова, дм – пенсионер – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм – Катедра по офталмология към МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  9. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм, дмн
  2. Проф. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова
Дата на конкурса:   09.09.2019г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра  по ортопедия и травматология, на база УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: д-р Николай Иванов Димитров, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Пламен Славов Кинов дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
  4. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн - външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
  5. Проф. д-р Диян Енчев Малушев, дм – външен член за МУ-София. УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" – София
  6. Проф. д-р Неделчо Неделчев Цачев, дмн – външен член за МУ-София , ВМА
  7. Проф. д-р Румен Василев Кастелов, дм – външен член за МУ-София, Медицински институт на МВР
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ-София
  9. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм - външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн – външен член за МУ–София
Дата на конкурса:   12 август 2019 г. в Учебна зала, Клиника по детска ортопедия, УМБАЛ “Проф.Б.Бойчев” от 11.00 ч