Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицинa
Научна специалност: Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Д-р Елисавета Йорданова Наумова – Григорова, дмн, МФ, Катедра по клинична имунология– вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн, МФ, Катедра по клинична имунология – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. Анастасия Петрова Михайлова, дм, МФ, Катедра по клинична имунология –  вътрешен член за МУ-София
  4. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм – вътрешен член за МУ-София – Катедра по вътрешни болести на МФ
  5. Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн – външен член за МУ-София – Катедра по Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика, МФ към Тракийски Университет-Стара Загора
  6. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева-Паунова, дм - външен член за МУ-София, Катедра по микробиология и имунология, МУ-Пловдив
  7. Доц. Андрей Иванов Чорбанов, дб - външен член за МУ-София, Институт по микробиология към БАН.
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен член за МУ-София – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД.;
  9. Доц. Д-р Емил Славов Славов, дм – външен член за МУ-София – Тракийски университет, Cтapa 3aгopa
Рецензенти:    
  1. Проф. Д-р Елисавета Йорданова Наумова – Григорова, дмн – вътрешен член за МУ-София. Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Александровска”ЕАД
  2. Проф. Д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД
Дата на конкурса:   04.11.2019г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра  по ортопедия и травматология, на база УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: д-р Николай Иванов Димитров, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Пламен Славов Кинов дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
  4. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн - външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
  5. Проф. д-р Диян Енчев Малушев, дм – външен член за МУ-София. УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" – София
  6. Проф. д-р Неделчо Неделчев Цачев, дмн – външен член за МУ-София , ВМА
  7. Проф. д-р Румен Василев Кастелов, дм – външен член за МУ-София, Медицински институт на МВР
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ-София
  9. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм - външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн – външен член за МУ–София
Дата на конкурса:   12 август 2019 г. в Учебна зала, Клиника по детска ортопедия, УМБАЛ “Проф.Б.Бойчев” от 11.00 ч