Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по Педиатрия – Детска клиника към УМБАЛ „Александровска”  
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Сирма Милева Димитрова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов,дм – Катедра по педиатрия на МФ към    МУ-София – вътрешен член за МУ-София
3. Доц.д-р Ралица Вилсон Георгиева,дм – Катедра по педиатрия на МФ към    МУ-София – вътрешен член за МУ-София
4. Доц.д-р Гергана Петрова Стоянова,дм-– Катедра по педиатрия на МФ към   МУ-София – вътрешен член за МУ-София
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев,дм - МУ- Пловдив - външен член за МУ- София;
6. Проф.д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева,дм - НКБ- външен член за МУ-София;
7. Доц.д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм - СУ,,Климент Охридски“- външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф.д-р Добрин Николов константинов,дм –.Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София
9. Доц.д-р Ирен Стоянова Цочева, дм- УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов,дм
2. Доц.д-р Гергана Петрова Стоянова,дм
Дата на защита:
15.06.2023 год.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, на база Клиника по гастроентерология към СБАЛИДБ „Проф.д-р Иван Митев“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Гл. ас. д-р Петьо Георгиев Хаджийски, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
3. Доц. д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм – МУ-Варна – външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – МУ-Пловдив – външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Ружа Златанова Панчева – Димитрова, дм – МУ-Варна – външен член за МУ-София
7. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ – външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Албена Любенова Телчарова - Михайловска, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
9. Доц. д-р Ирен Стоянова Цочева, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм
2. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм
Дата на защита:
15.06.2023 год.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Психиатрия
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология 
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Ас. Десислава Атанасова Игнатова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Д-р Георги Нейчев Ончев, дм – вътрешен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ  София;
Членове:
2. Доц. Д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – вътрешен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ София
3. Доц. Хариета Емануилова Манолова, дм – вътрешен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ София
4. Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, вътрешен член, пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ София
5. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – външен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет, МУ Варна
6. Проф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, дм – външен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет, МУ Варна 
7. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн, външен член, Катедра Неврология, психиатрия и МБС, Тракийски университет, Стара Загора
Резервни членове:
8. Доц. Маргарита Радославова Райчева, дм вътрешен член, Катедра по неврология на Медицински факултет, МУ София, която става редовен при отсъствие на вътрешен титулярДоц. Д-р Светлин Върбанов Върбанов, дм – външен член, Катедра по здравни грижи във МУ Варна, филиал Сливен, който става редовен при отсъствие на външен титуляр
9. Доц. Д-р Светлин Върбанов Върбанов, дм – външен член, Катедра по здравни грижи във МУ Варна, филиал Сливен, който става редовен при отсъствие на външен титуляр.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм 
2. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн 
Дата на защита:
23.06.2023 г. 11,00 часа, Катедра по психиатрия и медицинска психология, УМБАЛ „Александровска“.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Медицинска генетика
Катедра: Катедра Здравни грижи 
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн
Кандидати: Гл.ас. Драгомира Николаева Николова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм – Ръководител катедра „Медицинска генетика” на МФ, МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Даниела Авджиева Тзавелла, дм - Ръководител катедра „Педиатрия” на МФ, МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София 
3. Акад. Д-р Драга Иванова Тончева – Митева, дбн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 години,  вътрешен член за  МУ-София
4. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години,  външен член за  МУ-София 
5. Проф. д-р Мария Християнова Стоименова - Николова, дмн – НЦЗПБ, външен член за  МУ-София 
6.Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков , дм – Катедра „Медицинска генетика“ при МУ-Варна, външен член за  МУ-София 
7. Доц. д-р Атанас Радинов Радинов, дм – НЦОЗА, външен член за  МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Алексей Славков Савов, дб – МФ на МУ-София,  вътрешен резервен член за  МУ-София 
9. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – МФ на МУ-Пловдив, външен резервен член за  МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм – Ръководител катедра „Медицинска генетика” на МФ, МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София 
2. Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков , дм – Катедра „Медицинска генетика“ при МУ-Варна, външен член за  МУ-София
Дата на защита:
22.05.2023г. – 13.00ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Яни Тодоров Здравков, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.
Членове:
2. Проф. д-р Александър Хуго Оскар, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по неврология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
4. Проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, дмн – ФОЗ към МУ- София, вътрешен член за МУ – София.
5. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София - външен член за МУ – София.
6. Доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм –ВМА-София - външен член за МУ – София.
7. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София.
Резервни членове:
8. Доц. д-р Невяна Валентинова Велева-Кръстева, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ- София – вътрешен член за МУ-София.
9. Доц. д-р Христина Николаева Видинова-Захова, дмн – ВМА-София - външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм 
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм 
Дата на защита:
30.01.2023г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Невена Янкова Чакърова
  2. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2.. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
6. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм - МИ на МВР - външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София -  вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм - МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
Дата на защита:
14.12.2022 г.