Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицинa
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по хирургия, на база УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Ралица Николаева Робева
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн – Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн – Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  4. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова-Фейзуллова, дм – МУ-Пловдив – външен член за МУ–София
  6. Проф. д-р Кирил Христов Христозов, дм – МУ-Варна – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм – МИ на МВР – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева-Георгиева, дм – Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Боян Иванов Нончев, дмн – МУ-Пловдив – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн
  2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм
Дата на конкурса:   Дата на конкурса: 14.02.2020 г.