Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Урология
Катедра: Катедра по урология
Факултет: Медицински факултет  
Кандидат: Д-р Пламен Димитров Димитров, дм
Научно жури:
Председател:
1. Чл. кор. Проф. Д-р Чавдар Крумов Славов, дмн – Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София
Членове:
2. Проф. Д-р Димитър Динков Младенов, дмн – Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ - София  
3. Проф. Д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ на МУ - София – вътрешен член за МУ - София
4. Проф. Д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – УСБАЛ по онкология, външен за МУ – София
5. Проф. Д-р Николай Христов Колев, дм – МУ – Плевен, външен член за МУ - София
6. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм – Тракийски университет – Стара Загора, външен член за МУ - София
7. Проф. Д-р Светослав Димитров Николов, дм – ВМА – София, външен член за МУ-София    
Резервни членове:
8. Проф. Д-р Атанас Стефанов Йонков, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ на МУ - София – вътрешен член за МУ - София
9. Доц. Д-р Тошо Йорданов Ганев, дм – МУ-Варна, външен член за МУ - София    
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Димитър Динков Младенов, дмн 
2. Проф. Д-р Красимир Георгиев Нейков, дм
Дата на защита:
15.10.2021 г., 12:00 часа, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Урология
Катедра: Катедра по урология
Факултет: Медицински факултет  
Кандидат: Д-р Васил Дианов Василев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Чл. кор. Проф. Д-р Чавдар Крумов Славов, дмн – Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София
Членове:
2. Проф. Д-р Димитър Динков Младенов, дмн – Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ - София  
3. Проф. Д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ на МУ - София – вътрешен член за МУ - София
4. Проф. Д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – УСБАЛ по онкология, външен за МУ – София
5. Проф. Д-р Николай Христов Колев, дм – МУ – Плевен, външен член за МУ - София
6. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм – Тракийски университет – Стара Загора, външен член за МУ - София
7. Проф. Д-р Светослав Димитров Николов, дм – ВМА – София, външен член за МУ-София    
Резервни членове:
8. Проф. Д-р Атанас Стефанов Йонков, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ на МУ - София – вътрешен член за МУ - София
9. Доц. Д-р Тошо Йорданов Ганев, дм – МУ-Варна, външен член за МУ - София    
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Димитър Динков Младенов, дмн 
2. Проф. Д-р Красимир Георгиев Нейков, дм
Дата на защита:
15.10.2021 г., 12:00 часа, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”

 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Паразитология и хелминтология
Катедра: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Валери Рангелов Велев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина - вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн, МФ на МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина - вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, МФ на МУ-София, Катедра по епидемиология и хигиена- вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Райна Цветанова Гергова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по медицинска микробиология - вътрешен член за МУ-София
5. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дмн, Отдел Паразитология, НЦЗПБ, външен член за МУ-София
6. Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб, Отдел Паразитология, НЦЗПБ, външен член за МУ-София
7. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб, ИЕМПАМ, БАН, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по биология - вътрешен член за МУ-София
9. Доц. д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб, дм, НЦЗПБ,  външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн
2. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дмн
Дата на защита:
30.06.2021г

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Патофизиология

Катедра: Катедра по патофизиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Христина Христова Ночева-Димитрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – БАН – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн
  2. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм
Дата на конкурса:   24.09.2020 г.