Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатря
Катедра: Катедра по Педиатрия – СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев"
Факултет: Медицински факултет 
Кандидати: 1. гл.ас. д-р Маргарита Върбанова Ганева, дм.
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р  Стефан Недев Стефанов, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ – София – председател и рецензент
Членове:
2. Проф.д-р Иван Олегович Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ – София –със становище
3. Доц .д-р Даниела Мирчева Авджиева - Тзавеллаа, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ – София - със становище
4. Доц. д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска, дм- Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ – София – с рецензия
5. Проф. д-р Анна Иванова-Кънева-Ненчева, дм- НКБ – външен член за МУ-София
6. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм – МУ – Пловдив- външен член за МУ-София - становище
7. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“- външен член за МУ-София - становище
Резервни членове:
8. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова,дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София- вътрешен резервен член за МУ-София  
9. Проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм – МУ-Варна - външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм
2. Доц. д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска, дм
Дата на защита:
15.02.2023 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Яни Тодоров Здравков, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.
Членове:
2. Проф. д-р Александър Хуго Оскар, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по неврология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
4. Проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, дмн – ФОЗ към МУ- София, вътрешен член за МУ – София.
5. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София - външен член за МУ – София.
6. Доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм –ВМА-София - външен член за МУ – София.
7. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София.
Резервни членове:
8. Доц. д-р Невяна Валентинова Велева-Кръстева, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ- София – вътрешен член за МУ-София.
9. Доц. д-р Христина Николаева Видинова-Захова, дмн – ВМА-София - външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм 
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм 
Дата на защита:
30.01.2023г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Невена Янкова Чакърова
  2. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2.. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
6. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм - МИ на МВР - външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София -  вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм - МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
Дата на защита:
14.12.2022 г.