Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Дентална клинична алергология
Катедра: Образна и орална диагностика
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Развитие и приложение на денталната алергология в ежедневната дентална практика“
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Лидия Георгиева Катрова, доктор –  пенсиониран преподавател  по-малко от пет години от академичния състав на катедрата по Обществено дентално здраве на Факултет по дентална медицина при МУ-София– вътрешен член за МУ
Членове:
2. Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, доктор –– Декан на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ
3. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, доктор – пенсиниран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на клиника по Алергология към „Александровска болница“ при МУ-София– вътрешен член за МУ – София
4. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн – Катедра по Консервативно зъболечение и орална патология на Факултет по дентална медицина при МУ- Варна външен член за МУ – София
5. Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дмн – Катедра по Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултет по дентална медицина при МУ- Пловдив – външен член за МУ – София
6. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн – Катедра по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, Секция по дерматология и венерология на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора– външен член за МУ – София
7. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дмн – Ръководител на Секция по професионални заболявания и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести но Медицински факултет към МУ – Пловдив -- външен член за МУ – София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Теодора Николаева Болярова-Конова, доктор – вътрешен резервен член, катедра „Пародонтология“на Факултет по дентална медицина при МУ-София
9. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, доктор – външен резервен член, завеждащ „Кабинет по алергология“ към Национален център по заразни и паразитни болести – София 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Лидия Георгиева Катрова, доктор
2. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дмн 
3. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн
Дата на защита:
22 май 2023 г.