Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление:  7.3. Фармация 
Научна специалност:  Технология на лекарствените форми и биофармация
Катедра:  „Технология на лекарствените средства и биофармация“
Факултет:  Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд:  „Разработване на наноразмерни лекарство-доставящи системи, натоварени с биологично активни вещества“
Научно жури:    
Председател: 1.  проф. д-р Николай Георгиев Ламбов, дф - вътрешен за МУ-София; катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ при Фармацевтичен факултет;
Членове:    
  2.  проф. Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн – вътрешен член, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на ФФ;
  3.  чл.-кор. проф. Мила Василева Власковска, дмн – вътрешен член, пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на МФ при МУ-София;
  4.  акад. Христо Борисов Цветанов, дхн – външен член, Институт по полимери на БАН;
  5.  проф. Ивайло Владимиров Димитров, дх – външен член, Институт по полимери на БАН;
  6. доц. Стефка Николова Иванова-Титева, дф – външен член, катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, Фармацевтичен факултет при МУ-Плевен.
Резервни членове:    
  7.  проф. Бистра Димитрова Костова, дф – вътрешен резервен член, ФФ при МУ-София, катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“;
  8.  проф. Станислав Милетиев Рангелов, дхн – външен резервен член, Институт по полимери - БАН.
     
Рецензенти:    
  1.  Проф. Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн 
  2.  Акад. Христо Борисов Цветанов, дхн
  3. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф
Дата на защита:    28 януари 2021 г., 11:00 ч., Фармацевтичен факултет.