Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакогнозия и фитохимия
Катедра: Фармакогнозия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Биологичноактивни вещества с протективно действие във видове от род Astragalus L., разпространени в България“