Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Кинезитерапия
Катедра: Катедра по Кинезитерапия
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Постуралната функция – основна неразделна част от двигателната функция на човека в състояние на здраве и заболявания
Научно жури:
Научен ръководител:
1. 
Председател:
1. Доц. Стефан Недков Янев, д – вътрешен за МУ-София, Ръководител катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ
Членове:
2. Проф. д-р Ивет Борисова Колева - Йошинова, дмн  – вътрешен за МУ-София, Катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ
3. Доц. Даниела Иванова Попова, д – вътрешен за МУ-София, катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ
4. Проф. Даниела Тодорова Любенова, д – външен за МУ-София, НСА „В.Левски“
5. Проф Николай Емилов Попов, дн – външен за МУ-София, НСА „В.Левски“
6. Проф. Гергана Бончева Ненова, дн – външен за МУ – София, МУ - Варна
7. Проф. д-р Мария Василева Тотева - Димитрова, дмн  – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от НСА „В.Левски“
Резервни членове:
8. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на ФОЗ
9. Проф. Евгения Димитрова, дн – външен резервен член за МУ-София, НСА „В. Левски“
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ивет Борисова Колева - Йошинова, дмн  – вътрешен за МУ-София, Катедра„Кинезитерапия“ на ФОЗ 
2. Проф. Гергана Бончева Ненова, дн – външен за МУ – София, МУ – Варна
3. Проф. д-р Мария Василева Тотева - Димитрова, дмн  – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от НСА „В.Левски“
Дата на защита:
28.10.2022г. 14.00ч във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“