Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра Икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Тема на дисертационния труд: „Икономически и социални аспекти на здравните неравенства в условията на COVID - 19"
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – Катедра по икономика на здравеопазването на ФОЗ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София 
3. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – Катедрата по превантивна медицина на ФОЗ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София
4. Проф.д-р Никола Емилов Събев, дмн – Декан на ФОЗЗГ при РУ „Ангел Кънчев“ – външен член за МУ-София
5. Полк. Доц. д-р Андрей Рангелов Галев, дмн – Началник на научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена към ВМА – София – външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм – пенсиониран преподавател от Тракийски университет – Ст. Загора – външен член за МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм– пенсиониран преподавател повече от пет години – външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. проф. д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, дмн – Катедра по социална медицина на ФОЗ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
9. доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'' - Бургас – външен член за МУ-София 
Рецензенти:
1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн  – катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ към МУ-София вътрешен член за МУ-София 
2. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – катедрата по превантивна медицина на ФОЗ към МУ-София вътрешен член за МУ-София
3. Проф.д-р Никола Емилов Събев, дмн – Декан на ФОЗЗГ при РУ „Ангел Кънчев“ – външен член за МУ-София
Дата на защита:
19.05.2022г. 14.00ч във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“