Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Катедра: Неврология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Клинико – генетично проучване на наследствените церебеларни дегенерации в България
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на  МФ при МУ-София
Членове:
2. Проф. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, дб, дбн- вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска Химия и Биохимия“, при МУ - София
3. Проф. д-р Пенка А. Атанасова, дмн- външен член за МУ-София, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД-Пловдив, Катедра по неврология, Медицински Факултет, МУ-Пловдив
4. Проф. д-р  Юлия Йорданова Петрова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на  МФ при МУ-София;
5. Проф. д-р   Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн-  пенсиониран предовател, външен член за МУ-София;
7. Проф. Д-р Иван Атанасов Петров, дмн- пенсиониран предовател, външен член за МУ-София;
Резервни членове:
6. Проф. Д-р Евгения Василева Русчева, дмн вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на  МФ при МУ-София;
7. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн-  Втора МБАЛ, външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев дмн

2. Проф. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, дб, дбн

3. Проф. д-р Пенка А. Атанасова, дмн
Дата на защита:

13.04.2023г от 13.30ч. в ауата на Клиника по неврология аудитория при УМБАН „Александровска” ЕАД