Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1.”Медицина”
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология
Факултет: Медицински факултет 
Тема на дисертационния труд: Клинични, невропсихологични, невроизобразяващи и неврофизиологични маркери за ранна диагноза при заболявания с двигателни нарушения
Научно жури:    
Председател    
  1. Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, д.м.н. – Ръководител Катедра по неврология при МФ, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София;
Членове:    
  2. доц. д-р Николай Лазаров Топалов, д.м. – Катедра по неврология на МФ, УМБАЛНП „Св. Наум” ЕАД;
  3. проф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – ФОЗ към МУ - София;
  4. проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н. – пенсиониран преподавател повече от 5 години от академичния състав на МУ - София;
  5. проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.н. – Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, София.
  6. проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м.н. – Втора МБАЛ, София;
  7. доц. д-р Иво Радославов Райчев, д.м. – Шуменски университет.
Резервни членове:    
  8. проф. д-р Пламен Цветанов Георгиев, д.м. – вътрешен резервен член;
  9. проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, д.м. – външен резервен член.
Рецензенти:    
  1. доц. д-р Николай Лазаров Топалов, д.м.
  2. проф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н.
  3. проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.
Дата на защита:   22 април 2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1.”Медицина”
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология
Факултет: Медицински факултет 
Тема на дисертационния труд: Клинико-генетични и епидемиологични проучвания при транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия и при наследствена и фамилна амиотрофична латерална склероза в България
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. д-р ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ТЪРНЕВ, д.м.н. –Катедра по неврология при МФ, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София;
Членове:    
  2. проф. д-р СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА ЧЕРНИНКОВА - ГОПИНА, д.м.н. – Катедра по неврология на МФ, УМБАЛ „Александровска” ЕАД;
  3. проф. д-р АЛБЕНА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА - ГЕОРГИЕВА, д.б.н. – Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ – София;
  4. проф. д-р ИВАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ, д.м.н. – МВР – Болница, София;
  5. проф. д-р ЛЮДМИЛА БОНЧЕВА АНГЕЛОВА, д.м. – Ръководител Катедра по Медицинска генетика на МУ - Варна.
  6. проф. д-р КРАСИМИР РОЗЕНОВ ГЕНОВ, д.м.н. – II МБАЛ, София;
  7. проф. д-р ПЕНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА, д.м.н. – МУ - Пловдив.
Резервни членове:    
  8. доц. д-р ДЕСИСЛАВА БОГДАНОВА ЦВЕТАНОВА, д.м.. – вътрешен резервен член;
  9. проф. д-р ПЛАМЕН СТОЯНОВ БОЖИНОВ, д.м. – външен резервен член.
Рецензенти:    
  1. проф. д-р ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ТЪРНЕВ, д.м.н.
  2. проф. д-р ИВАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ, д.м.н.
  3. проф. д-р ЛЮДМИЛА БОНЧЕВА АНГЕЛОВА, д.м.
Дата на защита:   25 март 2020 г.