Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”
Катедра: Катедра по физикална медицина и рехабилитация
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Прогностично оптимизиране на лечението и профилактиката при рецидивиращи вертебрални дискови и ставни болки
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн
Членове:
2. Проф. д-р Георги Цотов Георгиев, дмн
3. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм
4. Проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
5. Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, дм
6. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм
7. Доц. д-р Искра Димитрова Такева, дм
Резервни членове:
6. Полк. Доц. д-р Любина Запрянова Веселинова, дм
7. Доц. д-р Мая Стефанова Кръстанова, дм
Рецензенти:
1. Проф. д-р Георги Цотов Георгиев, дмн
2. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм
3. Проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
Дата на защита:
10.05.2022 г.