Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1.”Медицина”
Научна специалност: „Ревматология”
Катедра: Катедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет при МУ-София
Тема на дисертационния труд: ”Клинични характеристики и невроендокринни промени при първична и вторична фибромиалгия”
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. Д-р Рашо Колев Рашков, д.м.н. – Клиника по ревматология, УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София 
Членове:    
  2. Академик Проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н. - СБАЛНП «Св. Наум» ІV км, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. Д-р Анастас Згуров Баталов, д.м., Клиника по Ревматология, УМБАЛ ”Каспела”, Пловдив, Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести, МУ Пловдив, външен
  4. Проф. Д-р Мария Панчовска-Мочева, д.м., Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински Университет – Пловдив, външен
  5. Проф. Д-р Здравко Асенов Каменов, д.м.н, Началник Клиника по ендокринология УМБАЛ „Александровска”, Ръководител Катедра по вътрешни болести, МФ, МУ София
  6. Проф. Д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н., външен, пенсионер
  7. Доц. Д-р Иво Радославов Райчев, д.м., външен, Шуменски университет
Резервни членове:    
  8. Проф. Д-р Златимир Господинов Коларов, д.м.н., МУ София
  9. Проф. Д-р Захари Иванов Захариев, д.м.н., МУ, Пловдив, външен
  10. Доц. Д-р Мариела Генева-Попова, д.м., МУ, Пловдив, външен
Рецензенти:    
  1. Академик Проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н., СБАЛНП «Св. Наум» ІV км, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
  2. Проф. Д-р Анастас Згуров Баталов, д.м., Клиника по Ревматология, УМБАЛ ”Каспела”, Пловдив, Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести, МУ Пловдив, външен
  3. Проф. Д-р Мария Панчовска-Мочева, д.м., Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински Университет – Пловдив, външен
Дата на защита:   16. 01. 2020 година