Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7..2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Катедра: „Образна и орална диагностика“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Протоколи на диагностика и лечение на оралните заболявания при пациенти с чернодробна трансплантация

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7..2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Катедра: „Консервативно зъболечение“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Приложение на диоден лазер за повлияване усложненията от витална екстирпация