Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7..2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра „Консервативно зъболечение“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Нови ендодонтски подходи в кондиционирането на кореновия дентин за триизмерна херметизация‘’