Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7..2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Провизорните конструкции като протетичен инструмент за управление на периимплантатните меки тъкани