Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра „Консервативно зъболечение“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Структурна цялост на кореновия дентин в хода на ортоградно ендодонтско лечение
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Емилия Гошова Карова, дм – Катедра „Консервативно зъболечение” на Факултет по дентална медицина при МУ – София
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Консервативно зъболечение“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Консервативно зъболечение“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  3. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дмн – външен член за МУ – София, Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  4. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова-Велева, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  5. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн – външен член за МУ – София, Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" на Факултет по дентална медицина при МУ – Варна
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „ Консервативно зъболечение “ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  7. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм – външен резервен член за МУ-София, Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм
  2. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дмн
Дата на защита:   30 ноември 2020 г. от 13.30 ч. в Първа аудитория на ФДМ, МУ-София.