Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Ортодонтия“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Генетични фактори в етиопатогенезата на зъбната агенезия. Оптимизиране на лечебния план
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Мирослава Милети Динкова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Ортодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Жанина Стаматова Павлова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
3. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по дентална медицина при МУ – София
4. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател от академичния състав на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
5. Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Ортодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Варна 
Резервни членове:
6. Доц. д-р Грета Русанова Йорданова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Ортодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашкиян, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Ортодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Мирослава Милети Динкова, дмн
2. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм.
Дата на защита:
18 октомври 2021 г. от 13.30 ч. в Първа аудитория на ФДМ, МУ-София.