Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Ортодонтия“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Оценяване промените на профила при подрастващи пациенти клас II1

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Дентална образна диагностика
Катедра: Катедра „Образна и орална диагностика“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Анализ на точността на линейните измервания при ДОТ на симулирани лезии в челюстите