Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Хирургична стоматология
Катедра: Катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия”
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Лъчево-индуциран орален мукозит, ксеростомия и остеорадионекроза – клинична изява, динамика на развитие и лечение