Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Образна и орална диагностика
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Термовизиография при кожно-алергична диагностика
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Мария Стоянова Денчева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Ася Захариева Кръстева Панова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Образна и орална диагностика“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мая Григориевна Ляпина, дм – вътрешен член за МУ – София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София
  3. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн – външен член за МУ – София, Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" на Факултет по дентална медицина при МУ – Варна
  4. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
  5. Доц. д-р Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова, дм –  външен член за МУ – София, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Теодора Николаева Болярова-Конова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Пародонтология“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  7. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм – външен резервен член за МУ-София, Завеждащ „Кабинет по алергология“ към НЦЗПБ-София.
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн
  2. Доц. д-р Мая Григориевна Ляпина, дм
Дата на защита:   27 юли 2020 г. от 16.30 ч. в Първа аудитория на ФДМ, МУ-София.