Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра „Пародонтология“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Бактериална находка и възпалителни компоненти на отговора на организма при тежък хроничен пародонтит