Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7..2. Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Катедра: „Детска дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Регенеративна ендодонтия при лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие