Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: „Организация и икономика на фармацията“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Терапевтични подходи и фармакоикономически анализ на лечението на астма в България“
Научни ръководители:
1. Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн 
2. Доц. Миглена Георгиева Кирилова-Донева, дфм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. Проф. Васил Димитров Димитров, дм - вътрешен член за МУ-София, Медицински факултет при МУ-София, Клиничен център по алергология и имунология;
3. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет при МУ-Пловдив;
4. Доц. Даниела Димитрова Грекова, дф – външен член за МУ-София, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив;
5. Доц. Анна Христова Тодорова, дф – външен член за МУ-София, Факултет по фармация при МУ-Варна.
Резервни членове:
6. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
7. Доц. Калина Гочева Андреевска, дф – външен резервен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация.
Рецензенти:
1. Проф. Васил Димитров Димитров, дм
2. Доц. Даниела Димитрова Грекова, дф
Дата на защита:
14 май 2021 г., 13:00 ч. Фармацевтичен факултет.
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Катедра: „Химия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: In silico анализ на имуногенни протеини с бактериален произход
Научни ръководители:
1. Проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн
2. Доц. Иван Димитров Димитров, дх
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Иван Димитров Димитров, дх – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. Цветанка Добрева Живкова, дх - вътрешен член за МУ-София, Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
3. Проф. Иван Петков Бангов, дхн – външен член за МУ-София, пенсионер
4. Проф. Васил Драгомиров Симеонов, дхн – външен член за МУ-София, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“
5. Проф. Иванка Милошева Цаковска, дб – външен член за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – Българска академия на науките
Резервни членове:
6. Проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
7. Чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн – външен резервен член за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – Българска академия на науките
Рецензенти:
1. Проф. Иван Петков Бангов, дхн 
2. Проф. Васил Драгомиров Симеонов, дхн  
Дата на защита:
23.04.2021 г., 14:00 ч. Фармацевтичен факултет