Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Фармакологични проучвания върху in vitro модели на хронична миелолевкемия

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Възможности за повлияване на различни видове лимфоми с вещества от природен и биотехнологичен произход