Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармацевтична химия
Катедра: „Фармацевтична химия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Аналитично охарактеризиране на антимикробни алфа- и бета-дефензини – чисти вещества и в моделни биологични матрици“
Научни ръководители: 1. доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф
  2. доц. Ваня Николова Масларска, дф
     
Научно жури:    
Председател 1. проф. Александър Борисов Златков, дфн – вътрешен член, за МУ-София, катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:    
  2. доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф – вътрешен член, за МУ-София, катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта;
  3. чл.-кор. проф. Христо Миладинов Найденски, дмн – външен член за МУ-София, Институт по микробиология – Българска академия на науките;
  4. доц. Христо Петров Новаков, дх – външен член за МУ-София, Институт по полимери - Българска академия на науките;
  5. доц. Калин Валентинов Иванов, дф – външен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив;
Резервни членове:    
  6. проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – вътрешен резервен член, пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
  7. проф. Станислав Милетиев Рангелов, дхн – външен резервен член, Институт по полимери – Българска академия на науките
Рецензенти:    
  1. проф. Александър Борисов Златков, дфн
  2. чл.-кор. проф. Христо Миладинов Найденски, дмн
Дата на защита:   15 декември 2020 г., 11:00 ч. Фармацевтичен факултет.