Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармацевтична химия
Катедра: „Фармацевтична химия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Синтез, аналитично охарактеризиране и изследване на фармакологичните ефекти на пиролсъдържащи хидразони
Научни ръководители: 1. Доц. Мая Боянова Георгиева, дф
  2. Доц. Лили Пламенова Пейкова, дф
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. Лили Пламенова Пейкова, дф – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Акад. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ – София, Институт по молекулярна биология – Българска академия на науките
  4. Проф. Атанас Тодоров Бижев, дхн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател от Химикотехнологичен и металургичен университет-София
  5. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм – външен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи
Резервни членове:    
  6. Проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – вътрешен резервен член, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ – София
  7. Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф – външен резервен член, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен рецензент
  2. Проф. Атанас Тодоров Бижев, дхн – външен рецензент
Дата на защита:   29 януари 2020 г., 11:00 ч., Фармацевтичен факултет