Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Проследяване на лекарствената безопасност при жени, подложени на асистирани репродуктивни технологии (АРТ)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Токсикология
Катедра: Фармакология, фармакотерапия и токсикология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Фармакологично и токсикологично охарактеризиране на нови биологично активни вещества при моделни патологични състояния“

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Експериментални проучвания на видове от род Arum

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Фармацевтична ботаника
Катедра: Катедра  „Фармакогнозия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Етноботаника и етнофармакология – етноботанически анализ, устойчиво ползване на лечебни растения в Родопите и изпитване на етнофармакологични сведения за пълзящия очиболец Potentilla reptans L. (сем. Rosaceae)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакогнозия и фитохимия
Катедра: Катедра  „Фармакогнозия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Биотехнологично и фитохимично проучване на растения с противотуморна и антигенотоксична активност

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Възможности за повлияване на различни видове лимфоми с вещества от природен и биотехнологичен произход