Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Антипролиферативна активност на нестероидни противовъзпалителни лекарства
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Ирина Николова Николова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Ирина Николова Николова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София
3. Проф. Любомир Николов Казаков, дмн – външен член за МУ-София, пенсионер
4. Проф. Иванка Илиева Костадинова, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Фармакология и клинична фармакология“ при МУ – Пловдив
5. Доц. Анри Анжел Аструг, дф – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ – София 
Резервни членове:
6. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ – София
7. Проф. Людмил Пейчев Пейчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Фармакология и клинична фармакология“ при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Георги Цветанов Момеков, дфн
2. Проф. Иванка Илиева Костадинова, дм 
Дата на защита:
22 октомври 2021 г., 14:00 ч. Фармацевтичен факултет.