Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Научна специалност: Теоретична химия
Катедра: Катедра „Химия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Протеохемометричен анализ на имуногенни пептиди