Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Възпитателни аспекти при обучението на специалисти в сферата на общественото здраве
Научни ръководители: 1. Проф. Теодор Николаев Попов, дп
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра медицинска педагогика на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Пепа Рашкова Бикова - Иванова дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравни грижи на ФОЗ, МУ-София
  3. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
  4. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет–Ст. Загора
  5. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, ФОЗ при МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. Полина Ангелова Балканска, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра медицинска педагогика на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – външен резервен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравни грижи на ФОЗ, МУ-София
  2. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
Дата на защита:   30.06.2020 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Основани на доказателства и ценности интервенции за повишаване на качеството в здравеопазването
Научни ръководители: 1. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова,дм
  2. Доц. д-р Кристина Христова Попова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – външен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Право и етика в медицината“ на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   22.06.2020 г. от 12.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при деца и юноши – промоция, превенция и профилактика
Научeн ръководител: 1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУ-София
  3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, СУ
  4. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
  5. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра здравни грижи на ФОЗ, МУ-София
  2. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
Дата на защита:   17.06.2020 г. от 12.00ч във Факултет по обществено здраве.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Удовлетвореност на пациентите от ОПЛ /личните лекари/ като социално-етичен критерий за качеството на медицинската помощ в Плевенска област”
Научни ръководители: 1. Проф.д-р Веселин Борисов, дмн
  2. Доц. Д-р Андрей Кехайов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София 
Членове:    
  2. Проф. Асена Христова Стоименова дф – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  3. проф.д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дм - външен член за МУ-София, Декан на ФОЗ, МУ-Пловдив
  4. проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм - външен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Златица Георгиева Петрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младеунова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Асена Христова Стоименова дф – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  2. Проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм - външен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Дата на защита:   22.06.2020 г. от 14.00ч във ФОЗ