Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: „ Влияние на социалната пазарна икономика върху общинските болници”
Научeн ръководител:
1. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София  
Членове:
2. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»  при МУ-София  
3. Доц. д-р Владимир Христов Гончев , дм  - външен член за МУ-София, Университет «Проф. д-р Асен Златаров» - Бургас  
4. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора 
5. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:
6. Проф. Цветелина Милчева Петрова - Готова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен резервен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»  при МУ-София 
2. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»  при МУ-София  
Дата на защита:
27.05.2021г. от 14.00ч във ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»