Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Социална медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Оценка на качеството на здравната услуга при онкологичен скрининг
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Социална медицина» на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Социална медицина» на ФОЗ при МУ-София
  3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ – София
  4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София – на мястото на Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет на Софийски университет «Св. Климент Охридски»
  5. Проф. д-р Здравка Гърдева Василева-Валерианова, дм – външен член за МУ-София, Ръководител на Национален раков регистър – УСБАЛ по онкология
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Пешка Ангелова Пешева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Социална медицина» на ФОЗ при МУ-София
   7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София,  пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ – София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Социална медицина» на ФОЗ при МУ-София
  2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ – София
Дата на защита:   20.06.2019 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Интегративен модел за контрол на захарния диабет и превенция на неговите усложнения
Научeн ръководител: 1. Доц. Надка Николова Василева, дм  и доц.д-р Валентин Константинов Василев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Надка Николова Василева, дм  – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на ФОЗ при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Доц. д-р Валентин Константинов Василев, дм – външен за МУ-София, ФОЗЗГ Университет «Проф. д-р Асен Златаров» - Бургас, научен ръководител на докторанта
  4. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на ФОЗ при МУ-София
  7. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински факултет при Софийски университет «Св. Климент Охридски»
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на ФОЗ при МУ-София
  2. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   20.06.2019 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „ Икономика на здравеопазването”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Подходи за ефективен мениджмънт при финансиране на здравеопазването
Научeн ръководител: 1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. Цветелина Милчева Петрова-Готова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  3. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм – външен член за МУ – София , Директор на Филиал Хасково при Тракийски университет – Стара Загора
  4. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ – София, ФОЗЗГ Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
  5. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ – София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
     
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Тихомира Златанова Златанова, дм
  2. Проф.д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм
Дата на защита:   10.06.2019 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински, педагогически и психологически аспекти и иновации на обучението в специалност „Медицинска козметика“
Научен ръководител: 1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при  МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
  4. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм - - външен член за МУ-София,, Директор Филиал Хасково при Тракийски университет – Стара Загора
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София.
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  2. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   19.04.2019 г. от 13.00 ч. във ФОЗ