Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Икономика на здравеопазването"
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински и икономически аспекти на сърдечно-съдовите заболявания
Научен ръководител:
1. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен за МУ-София, ФОЗЗГ при Университет „Асен Златаров“ – Бургас
4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева–Филипова, дм – външен за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив
5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Резервни членове:
6. Проф. Цветелина Милчева Петрова-Готова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен резервен член за МУ – София, Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн
2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева – Филипова, дм
Дата на защита:
17.10.2022 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“