Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Роля на превантивния скрининг за ранно откриване на хепатит С в България
Научни ръководители:
1. Доц. д-р Светослав Живков Гаров, дм 
2. Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
Членове:
2. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
4. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен резервен член за МУ-София, Декан на ФОЗ при МУ-Пловдив 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Дата на защита:
16.07.2021 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“