Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Катедра: Катедра „Превантивна медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Готовност на болниците за активно лечение за медицинско осигуряване на пострадали при радиологичен тероризъм
Научeн ръководител:
1. Проф. д-р Вили Славчев Захариев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Камен Петров Канев, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия - София
3. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова - Радева, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет - Варна
4. Доц. д-р Димо Илиев Димов, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия - София
5. Доц. Николина Радкова Радева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет - Варна
Резервни членове:
6. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Социална медицина“ на Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
7. Проф. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, дмн – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет - Пловдив 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
2. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет - Варна
Дата на защита:
03.11.2021 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Организация и управление на палиативни грижи
Научeн ръководител:
1. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Доц. Евгени Господинов Иванов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
4. Проф. Елена Грозева Желева, дп – външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Резервни членове:
6. Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
2. Проф. Елена Грозева Желева, дп – външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
Дата на защита:

14.10.2021 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Оценка на необходимостта от управление на организационната промяна (по примера на „КОЦ-Велико Търново“–ЕООД)
Научeн ръководител:
1. Доц. Борянка Веселинова Борисова, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „ Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
Членове:
2. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
5. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. Асена Христова Сербезова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
7. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен резервен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве, Медицински университет-Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:
15.10.2021 г. от 11.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Социално-психологични и етични аспекти на здравните грижи и ролята на близките на пациентите в кома.
Научeн ръководител:
1. Проф. Галина Чанева, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
Членове:
2. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. д-р Иваничка Атанасова Сербезова, дм – външен член за МУ-София, Русенски университет „ Ангел Кънчев“
4. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
5. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, МФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:
6. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
2. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 
Дата на защита:
14.10.2021 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Стратегически сравнителен анализ на реформиращите се здравни системи в Съединените Американски Щати и Република България
Научeн ръководител:
1. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „ Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
Членове:
2. Проф. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Социална медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
5. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст.Загора
Резервни членове:
6. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Социална медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:
15.10.2021 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“