Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Медицински и социални проблеми при деца със сензорно интегративна дисфункция
Научeн ръководител:
1. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет «Св. Климент Охридски»
4. Проф. Елена Грозева Желева, дп  - външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, катедра    «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
2. Проф. Елена Грозева Желева, дп  - външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
Дата на защита:
08.06.2022 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра Здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Медико-социални и психологически проблеми при жените в климактериум и отражението им върху качеството на живот
Научни ръководители:
1. Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, дм 
2. Доц. д-р Даниела Михайлова Гавраилова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. Анушка Нишан Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет - Пловдив 
4. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм  - външен член за МУ-София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Резервни членове:
6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм 
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм
Дата на защита:
19.05.2022 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Превантивна медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Успешно планиране в здравеопазването – условие за постигане на пациентска удовлетвореност от ОПЛ
Научeн ръководител:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“при МУ-София
Членове:
2. Доц. Емилиан Николаев Радев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
3. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“при МУ-София
4. Проф. Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“при МУ-София
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Резервни членове:
6. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
7. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен резервен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Рецензенти:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн 
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм 
Дата на защита:
11.05.2022 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.