Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Анализ на приложението на системата за пръстова идентификация и на системата за обработване на лични данни в областта на общественото здраве. Разработване на алгоритъм за внедряване на реформи в здравеопазването
Научни ръководители: 1. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм
   2. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. инж. Стефан Колев Великов, доктор – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
  5. Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Право и етика в медицината“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Доц. инж. Стефан Колев Великов, доктор – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   16.10.2020 г. от 14.00 ч. във ФОЗ