Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Оценка на здравните технологии“
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Изследване ролята на пациентите в оценката на здравните технологии
Научен ръководител
1. Проф. Антония Йорданова Янакиева, дм 
Научно жури:
Председател:
1.Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София  
Членове:
2.Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн – вътрешен член за МУ-София , Катедра «социална медицина» на ФОЗ при МУ-София  
3.Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет - Варна
4.Проф. Христо Стоянов Бозов, дм – външен член за МУ-София, Университет « Проф. д-р Асен Златаров» - Бургас
5.Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова, доктор, дф – външен член за МУ-София,  Университет «Проф. д-р Асен Златаров» - Бургас
Резервни членове:
6.Проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Оценка на здравните технологии» на ФОЗ при МУ-София 
7.Проф. д-р Мария АнастасоваСемерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив 
Рецензенти:
1.Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
2.Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Дата на защита:
25.03.2021 г. от 13.00 ч. във ФОЗ
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Организационни и икономически аспекти на специализираната извънболнична медицинска помощ
Научен ръководител
1.Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова
Научно жури:
Председател:
1.Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:
2.Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
3.Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ – Пловдив
4.Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
5.Доц. д-р Владимир Христов Гончев , дм – външен член за МУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Резервни членове:
6.Доц. Доротея Тенчева Щерева-Тзуни, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
7.Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен резервен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:
1.Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
2.Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ – Пловдив
Дата на защита:
23.02.2021 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве