Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Създаване на информационен продукт за проучване на химичните фактори от работна средa
Научни ръководители: 1. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Доц. Антон Николаев Тачев, дм – външен резервен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   07.11.2019 г. от 11.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Конфликтите в практиката на професионалистите по здравни грижи в болнична помощ – фактори, динамика, управление
Научни ръководители: 1. Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм
   2. Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ- София
Резервни членове:    
  6. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   23.10.2019 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Качество на живот и физическа активност на лица от напреднала възраст след извършено тотално ендопротезиране на колянна става
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
   2. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм 
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. Борянка Веселинова Борисова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Давид Руменов Кънчев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Кинезитерапия» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф.д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет  - Пловдив
  4. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет - Пловдив
  5. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София
Резервни членове:    
  6. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Право и етика в медицината» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Давид Руменов Кънчев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Кинезитерапия» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Дата на защита:   21.10.2019 г. от 14.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Трудовомедицински характеристики на съвременните форми на труд
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  7. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм – външен резервен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  2. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   16.10.2019 г. от 11.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Оценка и управление на специфични здравни рискове при работещи в центрове за спешна медицинска помощ в България
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  3. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дмн – външен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
  4. Доц. Теодор Иванов Панев, дм – външен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи
  5. Доц. Антон Колев Тачев, дм – външен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи
Резервни членове:    
  6. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм – външен резервен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
     
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
Дата на защита:   16.10.2019 г. от 12.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Здравно-социални аспекти на грижите за възрастни и стари хорa
Научни ръководители: 1. Проф.д-р Жени Стайкова Николова, дмн
   2. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Резервни членове:    
  6. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
   7. Проф. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм
  2. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Дата на защита:   16.10.2019 г. от 13.00 ч. във ФОЗ.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински, педагогически и психологически аспекти и иновации на обучението в специалност „Медицинска козметика“
Научен ръководител: 1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при  МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
  4. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм - - външен член за МУ-София,, Директор Филиал Хасково при Тракийски университет – Стара Загора
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София.
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  2. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   19.04.2019 г. от 13.00 ч. във ФОЗ