Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Удовлетвореност на пациентите от ОПЛ /личните лекари/ като социално-етичен критерий за качеството на медицинската помощ в Плевенска област”
Научни ръководители: 1. Проф.д-р Веселин Борисов, дмн
  2. Доц. Д-р Андрей Кехайов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София 
Членове:    
  2. Проф. Асена Христова Стоименова дф – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  3. проф.д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дм - външен член за МУ-София, Декан на ФОЗ, МУ-Пловдив
  4. проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм - външен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Златица Георгиева Петрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младеунова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Асена Христова Стоименова дф – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  2. Проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм - външен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Дата на защита:   24.04.2020 г. от 14.00ч във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.
Катедра: Катедра „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Биоактивни съединения в козметични продукти – анализ и контрол ”
Научни ръководители: 1. Проф.д-р Веселин Борисов, дмн
  2. Доц. Д-р Андрей Кехайов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Милена Георгиева Стойчева - Янчева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
  3. Доц. Антон Колев Тачев, дм - външен член за МУ-София, НЦОЗА
  4. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Доц. Теодор Иванов Панев, дм - външен член за МУ-София, НЦОЗА
Резервни членове:    
  6. Доц.д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «трудова медицина» на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф.д-р Веселин Борисов, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
  2. Доц. Теодор Иванов Панев, дм - външен член за МУ-София, НЦОЗА
Дата на защита:   22.04.2020 г. от 10.00ч във ФОЗ