Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение Клиника по анестезиология и интензивно лечение при МБАЛББ „Света София“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Място на неинвазивната вентилация в лечението на болни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛСМ „Николай Иванович Пирогов“ ЕАД
  4. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм – външен член за МУ – София, пенсионер
  5. Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм
  2. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм
Дата на защита:   23 януари 2020 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база на обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Акушерски проблеми през втората половина на бременността и раждането при едноплодни бременности след Ин витро фертилизация

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Съдебна медицина
Катедра: Катедра по съдебна медицина и деонтология, с база за обучение Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на индивидуалните морфологични характеристики на човешките зъби при определяне на календарната възраст в съдебномедицинската практика