Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на кардио-метаболитния риск при метаболитен и преметаболитен синдром“

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по Анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по АИЛ при УМБАЛ „Света Екатерина“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Качество на живот и фактори повлияващи продължително пролежаване на пациенти в реанимация след сърдечни операции

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анатомия, хистология и цитология
Катедра: Катедра по анатомия, хистология и ембриология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постнатални промени в структурата на бъбрек при нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по дерматология и венерология, с база за обучение Клиника по дерматология и венерология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Мястото на обогатената на тромбоцити плазма (PRP) в съвременното лечение на венозния улкус на подбедрицата

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра по ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Оценка на походката след декомпресия и/или стабилизация при пациенти с дегенеративни заболявания на гръбначен стълб

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра по ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на синтетични костни заместители при лечението на доброкачествени костни тумори и тумороподобни заболявания ”

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнително проучване на влиянието на новосинтезирани структурни аналози на салицилалдехидбензоилхидразона върху свободно-радикални процеси в in vitro тест системи

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клиничен и управленски анализ на дейностите в Клиника по анестезиология и интензивно лечение за подобряване на качеството и контрола на разходите

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Чисто ендоскопска транссфеноидална хирургия при аденоми на хипофизата