Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Значение на най-честите молекулярно-генетични аномалии при острата лимфобластна левкемия в детска възраст
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Георги Николаевич Балаценко,дм
2. Доц. д-р Мая Николова Йорданова, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по Педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм - вътрешен член за МУ-София, Катедра по Педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Любомир Димитров Митев, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София
4. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, дм - външен член за МУ-София, Медицински унивеситет – Варна
5. Проф. Искра Русева Христозова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:
6. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм - вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по Педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм - външен резервен член за МУ-София, Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“
Рецензенти:
1. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм
2. Доц. д-р Любомир Димитров Митев, дм
Дата на защита:
19.08.2021 год.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Обща хирургия
Катедра:

Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински  факултет при МУ – София, с база за обучение УМБАЛ "Александровска"-ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постоперативни панкреатити
Научeн ръководител: 1.  Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
  5. Проф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Дата на защита:   09.10.2020 г.