Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение Отделение по кардиология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Левокамерни интервали: оценка на метод за измерването им, базиран на цветна тъканна Doppler-ехокардиография

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнително клинично проучване на ефекта от комбинирана химиотерапия с цисплатин върху плазмения антиоксидантен капацитет на пациенти с белодробен карцином