Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Катедра: Катедра по белодробни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода на лечението

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: “Имунопатология и алергология”
Катедра: Клиничен център по алергология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Ангиоедем и уртикария: класификация, имунологична и генетична характеристика”

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Проучвания върху чувствителността към colistin на проблемни Грам-отрицателни бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“-ЕАД