Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по ендокринология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Нови биомаркери и анализ на връзката им с клинични, метаболитни и хормонални показатели при пациенти със синдром на поликистозни яйчници
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Антоанета Трифонова Гатева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София 
Членове:
2. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм – вътрешен член за МУ–София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ–София, Медицински университет – Пловдив
4. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм – външен член за МУ–София, Медицински институт на МВР – София
5. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм – външен член за МУ–София,  Медицински университет – Плевен
Резервни членове:
6. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Антоанета Трифонова Гатева, дм
2. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм
Дата на защита:
14.12.2022 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Нефрология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база на обучение УМБАЛ „Свeти ИванРилски”
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Диагностични и прогностични стойности на някои биохимични и инструментални маркери за хронична бъбречна увреда
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Милена Красимирова Николова-Влахова, дм, вътрешен член за  МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм – ъншен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
4. Доц. д-р Добрин Николаев Паскалев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
5. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св.Климент Охридски”
Резервни членове:
6. Доц. д-р Васил Венциславов Василев, дм - вътрешен резервен член за МУ-София
7. Проф. д-р Светла Василева Стайкова, дмн - външен резервен член за МУ-София 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн
2. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм
Дата на защита:
14.12.2022 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Интраоперативно електрофизиологично картиране и мониториране на централната мозъчна област и пирамидния път при супратенториални неврохирургични интервенции под обща анестезия
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-p Кирил Василев Романски, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-p Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София
5. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
6. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм
2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм
Дата на защита:
12.12.2022 г. от 14:00 часа в Аудиторията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД