Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение Клиника по съдова хирургия и ангиология – УМБАЛ „Св. Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Лечение на хронични рани от съдов произход

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Инфекциозни болести
Катедра: Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Въздушно капкови (респираторни) инфекциозни болести

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Молекулярна биология
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Молекулярно-генетични и геномни промени при пациенти с епилепсия, интелектуален дефицит и вродени аномалии

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Биохимия
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Ефекти на антиоксидантите върху каспазно-киназните регулаторни пътища при моделни клетъчни линии

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, с база за обучение СБАЛ по детски болести ”Проф. д-р Иван Митев”-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Характеристика на Helicobacter pylori инфекцията в детската възраст у нас

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база за обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Антитромботична медикация при бременности с висок риск за свързани с плацентата усложнения

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постоянни и временни централни венозни катетри – приложение в хемодиализата и хематологията

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Проучвания върху чувствителността към colistin на проблемни Грам-отрицателни бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“-ЕАД