Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Съдебна медицина
Катедра: Катедра по съдебна медицина и деонтология, с база за обучение Клиника по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Био-трасология при съдебномедицински изследвания

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Микробиологични и генетични проучвания върху клинични изолати Streptococcus pyogenes

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Генетика
Катедра: Катедра по медицинска генетика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Определяне на варианти, свързани с карциногенеза и фармакогенетични ефекти при рак на бял дроб и щитовидна жлеза

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по обща медицина, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Св. Анна“-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Перкутанна балонна валвулопластика – съвременни показания и отдалечени резултати

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1 Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Развитие и приложение на методите за клетъчна хемилуминесценция за изследване функционалното състояние на фагоцитиращи клетки в биологични течности