Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение Клиника по съдова хирургия – УМБАЛ „Света Екатерина“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Оптимизиране на предоперативната диагностика на пациенти с мозъчно-съдова болест.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра:

Катедра по офталмология, с база за обучение Клиника по офталмология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд:

Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Епидемиология
Катедра:

Катедра по епидемиология

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд:

Епидемиологично проучване на вирусните инфекции в регион София-област за периода 2006-2015 г.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Инфекциозни болести
Катедра:

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Етиология, клинично протичане, диагностични подходи и лечение на острите инфекции на ЦНС с вирусна и бактериална етиология

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Физиология на животните и човека
Катедра: Катедра по физиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на апланационната тонометрия за неинвазивна оценка на артериалната функция