Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Катедра по гастроентерология, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинична оценка и биомаркери при пациенти с хронична диария дължаща се на микроскопски колит, синдром на дразнимото черво и хронични възпалителни заболявания на червата в ремисия