Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по нервни болести – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Невропатии при предиабет и метаболитен синдром

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра по oртопедия и травматология, с база за обучение Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник – УСБАЛ по ортопедия „Проф. Б.Бойчев“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Хирургична дислокация на тазобедрената става при деца и подрастващи

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Образна диагностика
Катедра: Катедра по образна диагностика, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: 3Т магнитно-резонансна диагностика на хипофизата

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Катедра: Катедра по физикална терапия и рехабилитация, с база за обучение Клиника по физикална медицина и рехабилитация – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Алгоритъм за лечение на подостра и хронична болка при дискогенен лумбо-сакрален радикулит

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Нефрология
Катедра: Катедра по нефрология, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Значимост на пункционна бъбречна биопсия в нефрологичната практика

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична психология
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Особености в интектуалното функциониране на деца с невроразвитийни разстройства