Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Фармакологични, генетични и генно-експресионни проучвания на глюкозната хомеостаза и захарен диабет тип 2
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Павлина Ангелова Гатева, дм
2. Проф. д-р Иванка Исталианова Димова, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – външен член за МУ – София, Българска академия на науките
4. Проф. д-р Маргарита Димитрова Апостолова, дб – външен член за МУ – София, Българска академия на науките
5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по физиология и патофизиология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински факултет при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн
2.Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм


Дата на защита:
30.05.2022 г. от 11.00 ч. в онлайн платформата Google Meet
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по дерматология и венерология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Роля на хомоцистеина в коморбилитета на псориазис
Научeн ръководител:
1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София;
3. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн – външен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – Пловдив;
4. Проф. д-р Георги Константинов Чернев, дм – външен член за МУ – София, МИ – МВР, Отделение по дерматология и венерология;
5. Доц. д-р Янко Манолов Попов, дм – външен член за МУ – София,  УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогово“.
Резервни членове:
6. Доц. д-р Снежина Георгиева Василева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен, Катедра по дерматология, венерология и алергология.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм
2. Проф. д-р Георги Константинов Чернев, дм
Дата на защита:
11.05.2022 г. от 12.00 ч. в аудиторията на Катедрата по дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ - София
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Обща хирургия
Катедра:

Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински  факултет при МУ – София, с база за обучение УМБАЛ "Александровска"-ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постоперативни панкреатити
Научeн ръководител: 1.  Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
  5. Проф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Дата на защита:   09.10.2020 г.