Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Клиничен център по гастроентерология, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Роля на ендоскопския ултразвук в диагностиката на заболяванията на горния гастро-интестинален тракт

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Клиничен център по гастроентерология, с база за обучение УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Проследяване и оптимизиране на панкреасната ензимна заместителна терапия, оценка на нутритивния статус, сърдечно-съдов риск и качеството на живот при пациенти с панкреасни заболявания