Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Имунопатология и алергология
Катедра: Катедра по алергология, с база за обучение Клиника по алергология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Участие на болестите на горните дихателни пътища в диференциалната диагноза на бронхиалната астма
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Мария Тончева Стаевска, дм
2. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
4. Доц. д-р Динко Генчев Вълев, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна 
5. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм – външен член за МУ-София, Национален център по заразни и паразитни болести 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
2. Доц. д-р Ваня Маринова Цветкова–Вичева, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:
1. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова–Николова, дм 
2. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дмн 
Дата на защита:
12.04.2023 г. в зала 1 на КПВБ – УМБАЛ”Александровска”.
 
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Урология
Катедра: Катедра по урология, с база за обучение Клиника по урология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Прогностични фактори, функционални и онкологични резултати след радикална лапароскопска простатектомия
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм
2. Проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Васил Дианов Василев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
4. Проф. д-р Николай Христов Колев, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
5. Проф. д-р Деян Анакиевски, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – външен резервен член за МУ-София, УСБАЛ по онкология – ЕАД, София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм
2. Проф. д-р Николай Христов Колев, дм
Дата на защита:
07.04.2023год.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Усложнения в спиналната хирургия – регистрация и обсъждане в контекста на безопасността на пациента
Научен ръководител:
1. Проф. Васил Христов Каракостов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
4. Проф. д-р Христо Богданов Желязков – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
5. Доц. д-р Константин Александров Узунов, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И. Пирогов“
Резервни членове:
1. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
2. Доц. д-р Иво Инков Кехайов, дм– външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм 
2. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм
Дата на защита:
11.04.2023 г. от 14:00 ч. в аулата на “Св. Иван Рилски” ЕАД
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Хронични вирусни хепатити при пациенти с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна трансплантация
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн
2. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София 
5. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
Рецензенти:
1. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн 
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн
Дата на защита:
11.01.2023 г. от 12,00 ч. в залата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.