Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Образна диагностика
Катедра: Катедра по образна диагностика, с база за обучение Клиника по образна диагностика – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Магнитен резонанс при венозни интракраниални и югуларни вариетети и тромбози
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова - Грънчарова, дм – външен резервен член за МУ-София – МИ- на МВР;
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, МУ-Плевен
Дата на защита:   20.03.2020г

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неонатология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база за обучение Клиника по неонатология – СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Терапевтичен подход при приложението на инхалаторен азотен окис в неонаталния период
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Боряна Петрова Слънчева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет-Варна
  4. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет-Пловдив
  5. Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ Национална кардиологична болница-София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – външен резервен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член
  2. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм – външен член
Дата на защита:   17.03.2020 г. от 13:00 часа в аудиторията на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, с база за обучение Клиника по неонатология – СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Персистираща пулмонална артериална хипертония в неонаталния период – диагностични и терапевтични аспекти
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм – външен член за МУ – София
Дата на защита:   09.03.2020 г. от 14:00 часа в Аудиторията на СБАЛДБ“Проф. Иван Митев“, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов“ № 11

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Пластично покриване на проблемни дефекти при злокачествени и доброкачествени образувания на кожата. Роля на експресното хистологично изследване
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Роман Кирилов Романски, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Даниел Веселов Янков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  3. Доц. д-р Йоланда Папазова Заякова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  4. Проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
  5. Доц. д-р Мая Георгиева Аргирова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Димитър Константинов Евстатиев, дм – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
  2. Доц. д-р Даниел Веселов Янков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Дата на защита:   21.02.2020 год. от 12.00 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“, гр. София, бул. „П. Славейков“ № 52А

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Вътрешни болести
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база на обучение Клиника по ендокринология – УМБАЛ”Александровска” ЕАД, и Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Нови биохимични и генетични маркери при неалкохолна стеатозна болест със затлъстяване и предиабет”.
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
   2. Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн.
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
  4. Доц. д-р Мариета Йорданова Симонова, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
  5. Проф. д-р Ивона Кирилова Даскалова, дмн – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дмн – външен член за МУ – София
Дата на защита:   27.02.2020 г. от 14.00 ч. в аудитория „Проф. Чилов”.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Белодробни болести
Катедра: Катедра по белодробни болести, с база за обучение Трета терапевтична клиника - База 2 - УСБАЛ по белодробни болести „Света София“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Фенотипизиране на бронхиалната астма
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Ваня Милошова Юрукова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Ваня Милошова Юрукова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм – външен член за МУ – София, Клиника по пневмология и фтизиатрия при Медицински университет – Плевен
  4. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – външен член за МУ – София, Катедра по патофизиология при Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Росен Емилов Петков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Диана Петкова Господинова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Ваня Милошова Юрукова, дм - вътрешен член за МУ – София
  2. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм - външен член за МУ – София
Дата на защита:   26 Февруари 2020 г. от 13.30 ч. - Aula Maxima на УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД (бул.”П. Славейков” №52А)

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Фактори за променен терапевтичен отговор при лечение на артериална хипертония с РАС- блокери
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм
   2. Доц. д-р Маргарит Маринов Пенев, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Светослав Тодоров Йовев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД
  4. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  5. Доц. д-р Иван Томов Груев, дм – външен член за МУ – София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова–Лазарова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дм – външен член за МУ – София  
Дата на защита:   26 февруари 2020 г.  

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Нефрология
Катедра: Катедра по нефрология , с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинични аспекти на ВК вирусните инфекции при бъбречнотрансплантирани пациенти
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм - вътрешен член за МУ – София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Светла Василева Стайкова, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  4. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  5. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – външен член за МУ – София
Дата на защита:   12.02.2020 г. от 12.00 ч.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Нефрология
Катедра: Катедра по нефрология , с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Морфологични и лабораторни особености при пациенти със захарен диабет и хронично бъбречно заболяване
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Емил Паскалев Димитров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Светла Василева Стайкова, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  4. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  5. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн – вътрешен член за МУ – София
  2. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн – външен член за МУ – София
Дата на защита:   12.02.2020 г. от 12.00 ч.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база на обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Акушерски проблеми през втората половина на бременността и раждането при едноплодни бременности след Ин витро фертилизация