Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология, с база за обучение Лаборатория по клинична имунология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунорегулаторно действие на мезенхимни стволови клетки върху Т лимфоцити на пациенти с ревматоиден артрит
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн
   2. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм - вътрешен член за МУ – София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ревматология на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн  – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
  4. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм – външен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет на МУ-Пловдив 
  5. Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн  – външен член за МУ – София,  Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика – Медицински факултет на Тракийски Университет - Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Снежина Михайлова Михайлова-Кандиларова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. Андрей Иванов Чорбанов, дб. – външен резервен член за МУ – София, Институт по микробиология на Българска академия на науките
Технически сътрудник  8. Д-р Екатерина Красимирова Куртева
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ревматология на Медицински факултет на МУ-София
  2. Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски “
Дата на защита:   18.02.2021 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Образна диагностика
Катедра: Катедра по образна диагностика, с база за обучение Клиника по образна диагностика – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: 3Т магнитнорезонансна диагностика при тумори на аднексите
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм – Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
   2. Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм от Катедра „Физика, Биофизика и Рентгенология” на Медицински факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  3. Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  4. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова-Грънчарова, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
     
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска , дм – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – външен член за МУ-София
Дата на защита:   12.02.2021 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Експериментални и регулаторни проучвания върху антидепресанти и опиоиди, предизвикващи серотонинов синдром
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм
Научeн консултант  2. Чл.-кор.проф.д-р Мила Василева Власковска, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дм, дмн – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дм, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по фармакология на Фармацевтичен факултет при Медицински университет - Пловдив
  5. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм – външен член за МУ – София, Катедра по фармакология и клинична фармакология при Медицински факултет при Медицински университет - Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм – външен член за МУ – София, Катедра по фармакология и клинична фармакология на Медицински факултет при МУ – Пловдив
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм
  2. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дм, дмн
Дата на защита:   22.01.2020 г. от 11.30 ч. във ІІ аудитория на Медико-биологичен комплекс на Медицински факултет, МУ – София

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, с база за обучение Клиника по педиатрия – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Някои клинични и генетични фактори за тежка астма при деца в България
Научни ръководители: 1. Проф.д-р Пенка Илиева Переновска,дм
   2. Доц.д-р Гергана Петрова Стоянова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  4. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм – външен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Данаил Илиев Илиев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  2. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Дата на защита:   11.01.2021 год.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма Образна диагностика
Катедра: Катедра по oбразна диагностика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: 3Т магнитнорезонансна диагностика при мултиплена склероза
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм
   2. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  4. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
  5. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
     
Рецензенти:    
  1. Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
  2. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм – външен член за МУ-София – Медицински университет – Пловдив
Дата на защита:   15.01.2021 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Обща хирургия
Катедра:

Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински  факултет при МУ – София, с база за обучение УМБАЛ "Александровска"-ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постоперативни панкреатити
Научeн ръководител: 1.  Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
  5. Проф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Дата на защита:   09.10.2020 г.