Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентлна медицина
Научна специалност: Детска дентална медицина
Катедра: Катедра по Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати:

Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, доктор

Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Наталия Христова Грънчарова, доктор – ръководител Катедра по детска дентална медицина на ФДМ към МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, доктор – пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от състава на Катедра по детска дентална медицина на ФДМ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, доктор – пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от състава на Катедра по консервативно зъболечение на ФДМ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
4.Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, доктор, дмн – Катедра по ортодонтия на ФДМ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София  
5. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, доктор, дмн – Катедра по консервативно зъболечение и орална патология на ФДМ към МУ-Варна – външен член за МУ-София
6. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, доктор – Катедра по детска дентална медицина на ФДМ към МУ-Пловдив – външен член за МУ-София
7. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова-Харуил, доктор – Катедра по детска дентална медицина на ФДМ към МУ-Пловдив – външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, доктор – Катедра по консервативно зъболечение на ФДМ към МУ-София – вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, доктор – Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия на ФДМ към МУ-Пловдив – външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Наталия Христова Грънчарова, доктор
2. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, доктор
3. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, доктор, дмн
Дата на защита:
12.10.2022 г. – 11.00 ч. Заседателна зала – 2 етаж – Факултет по дентална медицина към МУ-София