Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентлна медицина
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра по Консервативно зъболечение
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: 1. доц. д-р Емилия Гошова Карова, доктор
  2. доц. д-р Жанет Кирилова Николова, доктор
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Севда Михайлова Янчева, доктор – Ръководител  катедра «Консервативно зъболечение» на ФДМ, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, доктор – ФДМ, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
3. Доц. Д-р Елка Николаева Радева, доктор – ФДМ, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. Д-р Мирела Маринова – Такорова, доктор – ФДМ, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм - ФДМ, МУ – Пловдив – външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, доктор – ФДМ, МУ - Пловдив – външен член за МУ-София;
7. Проф. д-р Владимир Емануилов Филипов, доктор – ФДМ, МУ – Варна – външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова - Янева, дмн – ФДМ, МУ – София - вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. д-р Цветелина Борисова – Папанчева, доктор – ФДМ, МУ - Варна
Рецензенти:
1. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, доктор
2. Доц. д-р Севда Михайлова Янчева, доктор
3. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, доктор 
Дата на защита:
12.06.2023 г. – 11.00 ч. Заседателна зала – 2 етаж – Факултет по дентална