Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра по протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: 1. доц. д-р Мариана Йорданова Димова - Габровска, дмн

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Катедра: Катедра по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: 1. доц. д-р Павел Кирилов Станимиров