Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Научна специалност: Фармацевтична химия
Катедра: Катедра Фармацевтична химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Доц. Мая Боянова Георгиева, дф
Научно жури:
Председател:
1. проф. Николай Георгиев Ламбов, дф - вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. акад. Лъчезар Динчов Трайков, дмн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Неврология“ на Медицински факултет при МУ-София;
3. чл.-кор. проф. Мила Василева Власковска, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София;
4. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
5. акад. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София, пенсионер; 
6. проф. Цвета Петрова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, отдел „Приложна геномика и ГМО“ при НЦОЗА;
7. проф. Иван Михайлов Съмналиев, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия.
Резервни членове:
8. проф. Румяна Любомирова Симеонова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. доц. д-р Тамара Иванова Пайпанова, дх – външен резервен член за МУ-София, Институт по молекулярна биология - БАН.
Рецензенти:
1. проф. Николай Георгиев Ламбов, дф - вътрешен член
2. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн - вътрешен член
3. акад. Иван Георгиев Иванов, дбн - външен член
Дата на защита:
14 декември 2022 г., 11:00 часа, онлайн (в Google Meet).