Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.2 Химически науки
Научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества
Катедра: Химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: доц. Адриана Георгиева Бакалова, дх