Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Научна специалност: Фармацевтична химия
Катедра: Катедра Фармацевтична химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Доц. Лили Пламенова Пейкова, дф
Научно жури:
Председател:
1. проф. Александър Борисов Златков, дфн  – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. проф. Николай Георгиев Ламбов, дф - вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. проф. Маноела Методиева Манова-Овчарова, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
5. акад. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София, пенсионер; 
6. проф. Атанас Тодоров Бижев, дхн – външен член за МУ-София, пенсионер;
7. доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф – външен член за МУ-София, Факултет по фармация при МУ-Варна.
Резервни членове:
8. проф. Александра Цветанова Савова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. доц. Величка Йорданова Андонова, дф – външен резервен член за МУ-София, Факултет по фармация при МУ-Варна.
Рецензенти:
1. проф. Александър Борисов Златков, дфн - вътрешен член
2. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн - вътрешен член
3. проф. Атанас Тодоров Бижев, дхн - външен член
Дата на защита:
08 март 2023 г., 12:00 часа, Фармацевтичен факултет.