Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра за нуждите на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ - Враца при МУ-София“
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Биоетика» на ФОЗ
Членове:    
  2. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ
  3. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ- София, катедра « Здравни грижи» на ФОЗ
  4. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра « Здравна политика и мениджмънт»  на ФОЗ
  5. Проф. Иваничка Атанасова Сербезова, дм - външен член за МУ-София, Русенски университет
  6. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  7. Проф.д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:    
  8. Доц. Пепа Рашкова Бикова - Иванова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Здравни грижи” на ФОЗ
  9. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ
  2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ- София, катедра « Здравни грижи» на ФОЗ
  3. Проф. Иваничка Атанасова Сербезова, дм - външен член за МУ-София, Русенски университет
Дата на конкурса:   14.12.2020г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Икономика на здравеопазването“
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. Цветелина Милчева Петрова - Готова, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Биоетика» на ФОЗ
Членове:    
  2. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ
  3. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ- София, катедра « Икономика на здравеопазването» на ФОЗ
  4. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра « Икономика на здравеопазването»  на ФОЗ
  5. Проф.д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Фоз, при МУ-Пловдив
  6. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  7. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, ФОЗЗГ при Университет «Проф.д-р Асен Златаров» - Бургас
Резервни членове:    
  8. Доц. Доротея Тенчева Щерева - Тзуни, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Икономика на здравеопазването” на ФОЗ
  9. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ
  2. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ- София, катедра « Икономика на здравеопазването» на ФОЗ
  3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на конкурса:   14.12.2020г.