Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена / вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра „Трудова медицина“
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидат: Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм –Ръководител катедра „Трудова медицина“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн – Катедра „Превантивна медицина“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
3. Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм – Катедра „Професионални болести ” на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Господинка Радева Пракова - Василева, дм – МФ на Тракийски университет – Ст. Загора, вътрешен член за МУ-София
5. Проф. д-р Таня Христова Търновска, дм,дмн – пенсиониран преподавател от МУ-Пловдив, външен член за МУ - София
6. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ - София 
7. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ - София
Резервни членове:
8. Проф. Фанка Тошева Рибарова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от пет години, вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен резервен член на МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм –Ръководител катедра „Трудова медицина“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
2. Проф. д-р Господинка Радева Пракова - Василева, дм – МФ на Тракийски университет – Ст. Загора, вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Таня Христова Търновска, дм – пенсиониран преподавател от МУ-Пловдив, външен член за МУ - София
Дата на защита:
11.05.2022г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: за нуждите на Катедра „Медицинска педагогика“
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидат: Доц. Евгени Господинов Иванов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм  – Директор на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София 
Членове:
2. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн  – катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
3. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
4. Проф. Павлинка Петкова Добрилова, дм – Директор на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София, вътрешен за МУ – София  
5. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен за МУ – София
6. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен за МУ – София
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен за МУ – София
Резервни членове:
8. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – Катедра „ Медицинска педагогика” на ФОЗ, вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп – ФОЗ, МУ-Пловдив, външен резервен член на МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм  – Директор на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София 
2. Проф. Павлинка Петкова Добрилова, дм – Директор на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София, вътрешен за МУ – София  
3. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен за МУ – София
Дата на защита:
30.11.2021г.