Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по социална медицина
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц.д-р Лидия Младенова Георгиева, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф.д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, дмн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Социална медицина
Членове:    
  2. Проф.д-р Сашка Руменова Попова, дм – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Здравни грижи”
  4. Доц. Борянка Веселинова Борисова, дм – вътрешен член за МУ- София, катедра „Здравна политика и мениджмънт”
  5. Проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм - външен член за МУ-София, МФ на Тракийски университет – Ст.Загора
  6. Проф.д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм - външен член за МУ-София, Декан на ФОЗ, МУ-Пловдив
  7. Проф. Нонка Георгиева Матева, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив  
Резервни членове:    
  8. Доц.д-р Янка Петкова Проданова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Трудова медицина”
  9. Проф.д-р Албена Георгиева Керековска, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, дмн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Социална медицина”
  2. Проф.д-р Сашка Руменова Попова, дм – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф.д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм - външен член за МУ-София, Декан на ФОЗ, МУ-Пловдив
Дата на конкурса:   28.10.2019 г