Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести“
Катедра: Катедра по белодробни болести 
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм