Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Кандидати: Доц. д-р Полина Иванова Митева - Шумналиева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Иван  Олегович Литвиненко, дм –Катедра „Педиатрия“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Радка  Стефанова Тинчева - Йорданова, дмн – Катедра „Педиатрия“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дмн – Катедра „Педиатрия“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
4. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм – Катедра „Педиатрия“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
5. Проф. д-р Димитричка  Дучева Близнакова, дмн – МУ- Варна, външен член за МУ – София
6. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм – Софийски университет „Св.Климент Охридски“
7. Проф. д-р Анна Иванова Кънева - Ненчева, дм – МБАЛ „НКБ“, външен член за МУ – София
Резервни членове:
8. Проф. д- р Пенка Илиева Переновска, дм – Катедра „ Педиатрия” на МФ при МУ-София,   вътрешен член за МУ-София 
9. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, дм – МУ- Варна, външен член за МУ – София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм –Катедра „Педиатрия“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
2. Проф. д-р Радка  Стефанова Тинчева - Йорданова, дмн – Катедра „Педиатрия“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София  
3. Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, дмн – МУ- Варна, външен член за МУ – София 
Дата на защита:
08.12.2022г.