Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

„Белодробни болести“

Катедра: Катедра по белодробни болести 
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: доц. д-р Ваня Милошева Юрукова, дм
Научно жури:
Председател:
1.Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ-София, Ръководител Катедра по белодробни болести при МФ на МУ-София;
Членове:
2.Доц. д-р Росен Емилов Петков, дм – вътрешен за МУ-София, хабилитиран преподавател към КББ на МФ при МУ-София.
3.Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева – Генова, дм  - вътрешен член за МУ-София, Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при МФ на МУ-София, с база УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
4.Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм   - вътрешен член за МУ-София, Катедра пропедевтика на вътрешните болести при МФ на МУ-София с база УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
5.Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – външен член за МУ-София, Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив.
6.Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм - външен за МУ-София, хабилитиран преподавател в МУ-Плевен. 
7.Доц. д-р Димо Митев Димов, дм - външен за МУ-София, хабилитиран преподавател в Тракийски университет, УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», гр. Ст. Загора.
Резервни членове:
8.Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм - вътрешен за МУ-София, хабилитиран преподавател към КББ на МФ при МУ-София.
9.Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, дм - външен за МУ-София, хабилитиран преподавател в МУ-Варна.
Рецензенти:
1.Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
2.Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм
3.Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм;
Дата на защита:
01 Март 2021 г., от 12.30 ч.