Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Имунопатология и алергология”
Катедра: Катедра по алергология 
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – пенсиониран преподавател в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ - София
3. Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева – Генова, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ - София
4. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм – Катедра по дерматология и венерология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София 
5. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм – ВМА – външен член за МУ- София,
6. Проф. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дмн – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда – външен член за МУ - София
7. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора - външен член за МУ - София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5год., Катедра по алергология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София
9. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ - София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ - София
2. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм – Катедра по дерматология и венерология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София
3. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора - външен член за МУ - София
Дата на защита:
28 април 2022 г.