Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление:  7.1. Медицина 
Научна специалност:  Образна диагностика
Катедра:  Образна диагностика 
Факултет:  Медицински факултет
Кандидати:  Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм