Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична фармакология и терапия
Катедра: Катедра по клинична фармакология и терапия
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: доц. д-р Емил Милчев Гачев, дм