Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Катедра: Катедра по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: 1. доц. д-р Павел Кирилов Станимиров
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн – Катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия ” ФДМ – МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм - ръководител катедра „Образна и орална диагностика” ФДМ – МУ – София
  3. Проф. д-р Петранка Петрова Кънева - Троянова, дм – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София
  4. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – катедра Образна диагностика, МУ - София
  5. Проф. д-р Петя Филипова Печалова – Петрова, дм – катедра „Орална хирургия“, ФДМ, МУ - Пловдив
  6. Проф. д-р Соня Стоянова Марина – Кирова, дм – УС „Дерматовенерология“, МУ - Варна
  7. Проф. д-р Жасмина Михайлова Миланова, дм – Клиника по медицинска онкология, ВМА
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска - Александрова, дм - катедра ДОЛЧХ при ФДМ, МУ – София
  9. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм – Катедра „Орална хирургия“, ФДМ, МУ - Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн – Катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия ” ФДМ – МУ – София
  2. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм - ръководител катедра „Образна и орална диагностика” ФДМ – МУ – София
  3. Проф. д-р Петя Филипова Печалова – Петрова, дм – катедра „Орална хирургия“, ФДМ, МУ - Пловдив
Дата на конкурса:   05.12.2019 г.  от 11.00 часа Заседателна зала – 2 етаж – Факултет по дентална медицина